Xuất nhập khẩu với Đảo Xa-lô-môn
       
  ĐV tính 2003
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   5542
Xuất khẩu - Total Exports "   2055
Nhập khẩu - Total Imports "   3487
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade "   -1432
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports      
Gạo Tấn - Ton 11900 2035
Giầy dép 1000 USD   10
Sản phẩm plastic "   6
Hàng thủy sản "   1
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports      
Gỗ 1000 USD   3487

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep