Xuất nhập khẩu với Dăm-bi-a
  ĐV tính 2003 2011
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Lượng Trị giá
(1000 USD)
Tổng mức LC ngoại thương - Total merchandise trade 1000 USD   5288   63912
Xuất khẩu - Total Exports "   767   3257
Nhập khẩu - Total Imports "   4521   60555
Cân đối thương mại - Balance of merchandise trade "   -3754   -57298
Mặt hàng chủ yếu xuất khẩu - Major exports          
Hàng dệt, may 1000 USD   730   2891
Máy móc, thiết bị, DCPT khác         173
LK điện tử ti vi, máy tính và linh kiện máy tính         1
Cà phê Tấn - Ton 54 37    
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu - Major imports          
Cà phê         22
Đồng 1000 USD   4484    
LK điện tử ti vi, máy tính và linh kiện máy tính         2608
Gỗ         177
Máy móc, thiết bị, DCPT khác         3
Chất dẻo       1 20
Sắt phế liệu         413
Hóa chất "   36   12

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep