Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ trên thế giới theo ngành năm 2007

Tỷ USD và %
 
Giá trị
Tỷ lệ
 
2007
 
2000
2004
2005
2006
2007
Exports
 
 
 
 
 
 
 
All commercial services
3290
 
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Transportation services
750
 
23.5
23.1
23.3
22.6
22.8
Travel
855
 
32.0
28.8
27.7
27.0
26.0
Other commercial services
1685
 
44.5
48.1
49.0
50.4
51.2
Imports
 
 
 
 
 
 
 
All commercial services
3085
 
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Transportation services
890
 
28.8
28.3
29.1
28.9
28.9
Travel
775
 
29.7
27.7
26.9
25.9
25.2
Other commercial services
1415
 
41.5
44.0
44.1
45.1
45.9

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep