Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và sản xuất hàng hoá trên thế giớigiai đoạn 2000 - 2007

 

Tỷ lệ %
 
2000-07
2005
2006
2007
World merchandise exports
5.5
6.5
8.5
6.0
Agricultural products
4.0
6.0
6.0
4.5
Fuels and mining products
3.5
3.5
3.5
3.0
Manufactures
6.5
7.5
10.0
7.5
World merchandise production
3.0
3.0
3.0
4.0
Agriculture
2.5
2.0
1.5
2.5
Mining
1.5
1.5
1.0
0.0
Manufacturing
3.0
4.0
4.0
5.0
World GDP
3.0
3.0
3.5
3.5

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep