Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ năm 2007

 

 

 

Diện tích
(Nghìn km2)

Dân số giữa năm
(Triệu người)

Mật độ (Người/km2)

Tỉ lệ dân số thành thị (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀN THẾ GIỚI

135641

 

6625

 

49

 

49

 

Châu Phi

30306

 

944

 

31

 

37

 

 

Bắc Phi

8525

 

195

 

23

 

50

 

 

 

An-giê-ri

2382

 

34

 

14

 

58

 

 

 

Ai-cập

1001

 

73

 

73

 

43

 

 

 

Li-bi

1760

 

6

 

4

 

85

 

 

 

Ma-rốc

447

 

32

 

71

 

55

 

 

 

Xu-đăng

2506

 

39

 

15

 

41

 

 

 

Tuy-ni-di

164

 

10

 

62

 

65

 

 

 

Tây Sa-ha-ra

252

 

1

 

2

 

92

 

 

Đông Phi

6355

 

294

 

46

 

22

 

 

 

Bu-run-đi

28

 

9

 

306

 

10

 

 

 

Cô-mô-rốt

2

 

1

 

318

 

37

 

 

 

Gi-bu-ti

23

 

1

 

36

 

82

 

 

 

Ê-ri-tơ-rê-a

118

 

5

 

41

 

19

 

 

 

Ê-ti-ô-pi-a

1104

 

77

 

70

 

16

 

 

 

Kê-ni-a

580

 

37

 

64

 

19

 

 

 

Ma-đa-gát-xca

587

 

18

 

31

 

26

 

 

 

Ma-la-uy

118

 

13

 

110

 

17

 

 

 

Mô-ri-xơ

2

 

1

 

618

 

42

 

 

 

Mây-hô-tê

0

 

0

 

524

 

28

 

 

 

Mô-dăm-bích

802

 

20

 

25

 

35

 

 

 

Rê-u-ni-on

3

 

1

 

319

 

89

 

 

 

Ru-an-đa

26

 

9

 

355

 

17

 

 

 

Xây-sen

1

 

0

 

190

 

53

 

 

 

Xô-ma-li

638

 

9

 

14

 

34

 

 

 

Tan-da-ni-a

883

 

39

 

41

 

23

 

 

 

U-gan-đa

241

 

29

 

118

 

12

 

 

 

Dăm-bi-a

753

 

12

 

15

 

35

 

 

 

Dim-ba-bu-ê

391

 

13

 

34

 

36

 

 

Nam Phi

2675

 

55

 

20

 

50

 

 

 

Bốt-xoa-na

582

 

2

 

3

 

54

 

 

 

Lê-xô-thô

30

 

2

 

59

 

13

 

 

 

Na-mi-bi-a

824

 

2

 

3

 

33

 

 

 

Nam Phi

1221

 

48

 

39

 

53

 

 

 

Xoa-di-len

17

 

1

 

65

 

23

 

 

Tây Phi

6138

 

283

 

46

 

40

 

 

 

Bê-nanh

113

 

9

 

80

 

39

 

 

 

Buốc-ki-na Pha-sô

274

 

15

 

54

 

16

 

 

 

Cáp-ve

4

 

1

 

122

 

56

 

 

 

Cốt-đi-voa

322

 

20

 

63

 

47

 

 

 

Găm-bi-a

11

 

2

 

134

 

50

 

 

 

Gha-na

239

 

23

 

96

 

44

 

 

 

Ghi-nê

246

 

10

 

41

 

30

 

 

 

Ghi-nê Bít-xao

36

 

2

 

47

 

30

 

 

 

Li-bê-ri-a

111

 

4

 

34

 

58

 

 

 

Ma-li

1240

 

12

 

10

 

31

 

 

 

Mô-ri-ta-ni

1026

 

3

 

3

 

40

 

 

 

Ni-giê

1267

 

14

 

11

 

17

 

 

 

Ni-giê-ri-a

924

 

144

 

156

 

44

 

 

 

Xê-nê-gan

197

 

12

 

63

 

41

 

 

 

Xi-ê-ra Lê-ôn

72

 

5

 

74

 

36

 

 

 

Tô-gô

57

 

7

 

116

 

40

 

 

Trung Phi

6613

 

118

 

18

 

37

 

 

 

Ăng-gô-la

1247

 

16

 

13

 

40

 

 

 

Ca-mơ-run

475

 

18

 

38

 

53

 

 

 

Cộng hòa Trung Phi

623

 

4

 

7

 

38

 

 

 

Sát

1284

 

11

 

8

 

21

 

 

 

Công-gô

342

 

4

 

11

 

60

 

 

 

CHDC Công-gô (Dai-a)

2345

 

63

 

27

 

32

 

 

 

Ghê-nê Xích-đạo

28

 

1

 

18

 

39

 

 

 

Ga-bông

268

 

1

 

5

 

84

 

 

 

Xao-tô-mê và Prin-xi-pê

1

 

0

 

161

 

58

 

Châu Mỹ

42049

 

904

 

21

 

79

 

 

Bắc Mỹ

21517

 

335

 

15

 

79

 

 

 

Ca-na-đa

9971

 

33

 

3

 

81

 

 

 

Mỹ

9364

 

302

 

31

 

79

 

 

Ca-ri-bê

234

 

40

 

171

 

62

 

 

 

An-ti-goa và Ba-bu-đa

0

 

0

 

195

 

39

 

 

 

Ba-ha-mát

14

 

0

 

24

 

90

 

 

 

Bác-ba-đốt

0

 

0

 

647

 

53

 

 

 

Cu ba

111

 

11

 

101

 

76

 

 

 

Đô-mi-ni-ca

1

 

0

 

93

 

73

 

 

 

Cộng hoà Đô-mi-ni-ca

49

 

9

 

192

 

65

 

 

 

Grê-na-đa

11

 

3

 

244

 

49

 

 

 

Goa-đê-lốp

0

 

0

 

288

 

31

 

 

 

Hai-i-ti

2

 

1

 

274

 

100

 

 

 

Ja-mai-ca

28

 

9

 

323

 

36

 

 

 

Ma-ti-nic

1

 

0

 

368

 

98

 

 

 

Quần đảo Ăng-tin thuộc Hà Lan

1

 

0

 

248

 

70

 

 

 

Pue-tô Ri-cô

9

 

4

 

445

 

94

 

 

 

Xan Kít Nê-vi

0

 

0

 

180

 

32

 

 

 

Xan Lu-xi-a

1

 

0

 

315

 

28

 

 

 

Xan Vin-xen và Grê-na-đin

0

 

0

 

286

 

45

 

 

 

Tri-ni-đát và Tô-ba-gô

5

 

1

 

270

 

12

 

 

Nam Mỹ

17818

 

381

 

21

 

80

 

 

 

Ác-hen-ti-na

2780

 

39

 

14

 

89

 

 

 

Bô-li-vi-a

1099

 

10

 

9

 

63

 

 

 

Bra-xin

8547

 

189

 

22

 

81

 

 

 

Chi-lê

757

 

17

 

22

 

88

 

 

 

Cô-lôm-bi-a

1139

 

46

 

41

 

72

 

 

 

Ê-cu-a-đo

284

 

14

 

48

 

62

 

 

 

Gai-a-na thuộc Pháp

90

 

0

 

2

 

76

 

 

 

Guy-a-na

215

 

1

 

4

 

28

 

 

 

Pa-ra-goay

407

 

6

 

15

 

57

 

 

 

Pê-ru

1285

 

28

 

22

 

73

 

 

 

Xu-ri-nam

163

 

1

 

3

 

74

 

 

 

U-ru-goay

177

 

3

 

19

 

93

 

 

 

Vê-nê-xu-ê-la

912

 

28

 

30

 

88

 

 

Trung Mỹ

2480

 

148

 

60

 

69

 

 

 

Bê-li-xê

23

 

0

 

14

 

50

 

 

 

Cốt-xta Ri-ca

51

 

5

 

88

 

59

 

 

 

En Xan-va-đo

21

 

7

 

327

 

59

 

 

 

Goa-tê-ma-la

109

 

13

 

123

 

47

 

 

 

On-đu-rát

112

 

7

 

63

 

48

 

 

 

Mê-hi-cô

1958

 

107

 

54

 

75

 

 

 

Ni-ca-ra-goa

130

 

6

 

43

 

59

 

 

 

Pa-na-ma

76

 

3

 

44

 

64

 

Châu Á

31764

 

4009

 

126

 

41

 

 

Đông Á

11762

 

1550

 

132

 

49

 

 

 

CHND Trung Hoa

9597

 

1318

 

138

 

44

 

 

 

Đặc khu HC Hồng Công (TQ)

1

 

7

 

6308

 

100

 

 

 

Đặc khu HC Ma - cao (TQ)

0

 

1

 

20346

 

100

 

 

 

Nhật Bản

378

 

128

 

338

 

79

 

 

 

CHDCND Triều Tiên

121

 

23

 

193

 

60

 

 

 

Hàn Quốc

99

 

49

 

487

 

82

 

 

 

Mông Cổ

1566

 

3

 

2

 

59

 

 

 

Đài Loan

36

 

23

 

636

 

78

 

 

Đông Nam Á

4495

 

574

 

128

 

39

 

 

 

Bru-nây

6

 

0

 

65

 

72

 

 

 

Cam-pu-chia

181

 

14

 

79

 

15

 

 

 

Đông Ti-mo

15

 

1

 

70

 

22

 

 

 

In-đô-nê-xi-a

1919

 

232

 

122

 

42

 

 

 

Lào

237

 

6

 

25

 

21

 

 

 

Ma-lai-xi-a

330

 

27

 

82

 

62

 

 

 

Mi-an-ma

677

 

50

 

74

 

29

 

 

 

Phi-li-pin

300

 

89

 

296

 

48

 

 

 

Xin-ga-po

1

 

5

 

6785

 

100

 

 

 

Thái Lan

513

 

66

 

128

 

33

 

 

 

Việt Nam

331

 

85

 

257

 

27

 

 

Tây Á

4731

 

223

 

46

 

64

 

 

 

Ác-mê-ni

30

 

3

 

101

 

64

 

 

 

Ai-déc-bai-gian

87

 

9

 

99

 

52

 

 

 

Ba-ren

1

 

1

 

1098

 

100

 

 

 

Síp

9

 

1

 

111

 

62

 

 

 

Giê-oóc-gi-a (Gru-di-a)

70

 

5

 

65

 

52

 

 

 

I-rắc

438

 

29

 

66

 

67

 

 

 

I-xra-en

21

 

7

 

332

 

92

 

 

 

Gioóc-đa-ni

89

 

6

 

64

 

82

 

 

 

Cô-oét

18

 

3

 

156

 

98

 

 

 

Li-băng

10

 

4

 

377

 

87

 

 

 

Ô-man

212

 

3

 

9

 

71

 

 

 

Lãnh thổ Pa-le-xtin

6

 

4

 

666

 

72

 

 

 

Ca-ta

11

 

1

 

80

 

100

 

 

 

A-rập Xê-út

2150

 

28

 

13

 

81

 

 

 

Xi-ri

185

 

20

 

108

 

50

 

 

 

Thổ Nhĩ Kỳ

775

 

74

 

94

 

66

 

 

 

Tiểu VQ A-rập Thống nhất

84

 

4

 

53

 

74

 

 

 

Y-ê-men

528

 

22

 

42

 

26

 

 

Trung Nam Á

10776

 

1662

 

154

 

30

 

 

 

Áp-ga-ni-xtan

652

 

32

 

49

 

20

 

 

 

Băng-la-đét

144

 

149

 

1035

 

23

 

 

 

Bu-tan

47

 

1

 

19

 

31

 

 

 

Ấn Độ

3288

 

1132

 

344

 

28

 

 

 

I-ran

1633

 

71

 

43

 

67

 

 

 

Ka-dắc-xtan

2717

 

16

 

6

 

57

 

 

 

Cư-rơ-gư-xtan

199

 

5

 

26

 

35

 

 

 

Man-đi-vơ

0

 

0

 

1020

 

27

 

 

 

Nê-pan

147

 

28

 

189

 

14

 

 

 

Pa-ki-xtan

796

 

169

 

213

 

34

 

 

 

Xri Lan-ca

66

 

20

 

306

 

15

 

 

 

Tát-gi-ki-xtan

143

 

7

 

50

 

26

 

 

 

Tuốc-mê-ni-xtan

488

 

5

 

11

 

47

 

 

 

U-dơ-bê-ki-xtan

447

 

27

 

59

 

36

 

Châu Âu

22985

 

733

 

32

 

72

 

 

Bắc Âu

1749

 

98

 

54

 

83

 

 

 

Quần đảo Cha-nen

0

 

0

 

768

 

31

 

 

 

Đan Mạch

43

 

6

 

127

 

72

 

 

 

Ê-xtô-ni-a

45

 

1

 

30

 

69

 

 

 

Phần Lan

338

 

5

 

16

 

62

 

 

 

Ai-xơ-len

103

 

0

 

3

 

93

 

 

 

Ai-len

70

 

4

 

62

 

60

 

 

 

Lát-vi-a

65

 

2

 

35

 

68

 

 

 

Li-tu-a-ni-a (Lít-va)

65

 

3

 

52

 

67

 

 

 

Na Uy

324

 

5

 

12

 

78

 

 

 

Thụy Điển

450