Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của một số nước và vùng lãnh thổ
                        %
      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                         
Châu Phi                     
  Bắc Phi                     
    An-giê-ri  2.40 2.60 4.70 6.90 5.20 5.10 2.00 3.00 2.40 2.10
    Ai-cập  5.11 3.50 3.19 3.19 4.08 4.47 6.84 7.09 7.16 4.65
    Li-bi  1.15 4.52 3.26 -2.75 4.40 9.90 5.90 6.00 3.80 2.10
    Ma-rốc  0.96 6.30 3.30 6.10 4.80 2.98 7.76 2.71 5.59 4.95
    Xu-đăng  6.50 6.10 5.40 7.10 5.11 6.33 11.29 10.16 6.84 4.52
    Tuy-ni-di  4.67 4.86 1.65 5.56 6.04 3.98 5.66 6.33 4.64 3.13
  Đông Phi                     
    Bu-run-đi  -0.90 2.06 4.45 -1.22 4.83 0.90 5.12 3.60 4.50 3.50
    Cô-mô-rốt  2.40 2.33 4.15 2.47 -0.24 4.23 1.24 0.49 0.97 1.81
    Gi-bu-ti  0.73 2.05 2.62 3.20 3.83 3.17 4.80 5.10 5.80 5.00
    Ê-ri-tơ-rê-a  -13.12 9.23 0.66 6.09 1.45 2.57 0.97 1.33 9.80 3.60
    Ê-ti-ô-pi-a  5.95 7.93 1.24 -2.16 13.57 11.82 10.83 11.46 10.78 8.72
    Kê-ni-a  -0.16 4.38 0.55 2.93 5.10 5.91 6.32 7.01 1.55 2.59
    Ma-đa-gát-xca  4.76 6.02 -12.67 9.79 5.26 4.60 5.02 6.24 7.13 3.66
    Ma-la-uy  1.58 -4.97 -4.42 6.28 5.68 2.60 7.70 5.80 8.60 7.60
    Mô-ri-xơ 4.00 5.55 2.71 3.19 5.75 1.24 3.95 5.52 5.09 2.14
    Mô-dăm-bích 1.52 13.10 8.82 6.02 7.88 8.39 8.68 7.28 6.74 6.33
    Ru-an-đa  5.97 6.72 9.38 0.30 5.30 9.30 9.20 5.50 11.20 4.10
    Xây-sen 4.83 -2.21 1.21 -5.89 -2.85 7.47 8.30 9.70 0.89 7.62
    Tan-da-ni-a 5.10 6.24 7.24 5.67 6.73 7.37 6.74 7.15 7.44 6.02
    U-gan-đa  5.38 4.94 6.40 4.72 6.81 6.33 10.78 8.41 8.71 7.06
    Dăm-bi-a  3.58 4.89 3.30 5.67 5.44 5.20 6.20 6.20 5.82 6.40
    Dim-ba-buê   -2.70 -4.40 -10.40 -3.80 6.12 3.33 3.66 17.25 5.69
  Nam Phi                     
    Bốt-xoa-na  7.65 5.25 5.64 6.03 6.54 1.63 5.12 4.81 3.12 3.65
    Lê-xô-thô  1.32 3.21 2.86 2.69 4.55 1.05 6.50 2.43 4.46 0.86
    Na-mi-bi-a  3.49 2.40 6.67 3.48 12.27 2.53 7.07 5.37 4.29 0.80
    Nam Phi  4.15 2.74 3.67 3.12 4.86 5.28 5.60 5.49 3.68 1.78
    Xoa-di-len 2.04 1.79 2.90 3.76 2.51 2.21 2.87 3.51 2.40 1.20
  Tây Phi                     
    Bê-nanh  5.76 5.00 4.50 3.90 3.10 2.90 4.10 4.60 5.10 3.80
    Buốc-ki-na Pha-sô  1.60 5.90 4.70 8.04 4.63 6.35 5.50 3.60 5.00 3.50
    Cáp-ve  6.60 3.80 4.60 6.20 -0.71 11.89 10.14 8.65 6.45 2.79
    Cốt-đi-voa -2.27 0.10 -1.43 -1.56 1.79 1.26 0.68 1.71 2.21 3.59
    Găm-bi-a 5.50 5.80 -3.25 6.95 7.05 5.11 6.55 6.30 6.10 4.60
    Gha-na  3.70 4.20 4.50 5.20 5.60 5.90 6.40 6.46 8.43 4.66
    Ghi-nê  1.90 4.00 4.19 2.04 2.34 3.00 2.50 1.76 4.94 0.28
    Ghi-nê Bít-xao  7.50 0.20 -7.10 -0.60 2.22 5.04 2.23 0.32 3.49 2.99
    Li-bê-ri-a 20.40 2.90 3.70 -31.30 2.60 5.30 7.80 9.40 7.10 4.60
    Ma-li  3.20 12.10 4.15 7.44 2.19 6.08 5.30 4.30 4.90 4.30
    Mô-ri-ta-ni  5.17 3.65 1.10 5.59 5.18 5.45 19.40 5.71 3.67 1.06
    Ni-giê  -1.41 7.10 3.00 4.40 -0.83 4.50 5.80 3.30 9.50 1.00
    Ni-giê-ri-a 4.20 3.10 1.55 10.30 10.60 5.40 6.20 6.45 6.00 5.60
    Xê-nê-gan 5.58 4.69 0.65 6.66 5.90 5.63 2.53 4.86 3.33 2.22
    Xi-ê-ra Lê-ôn  3.80 18.20 27.46 9.29 7.51 7.18 7.28 6.44 5.53 4.01
    Tô-gô -0.78 -0.18 4.14 2.70 3.00 1.20 3.90 1.90 1.80 2.50
  Trung Phi                     
    Ăng-gô-la  3.01 3.14 14.49 3.31 11.18 20.61 18.56 20.28 13.32 0.66
    Ca-mơ-run  4.20 4.51 4.01 4.03 3.70 2.30 3.22 3.50 2.90 2.00
    Cộng hòa Trung Phi 2.30 1.50 -0.58 -7.63 1.00 2.40 3.80 3.70 2.20 2.40
    Sát -0.60 10.42 8.49 14.72 33.63 17.33 0.20 0.20 0.40 1.60
    Cộng hoà dân chủ Công-gô (Dai-a) -7.00 -2.10 3.47 5.79 6.64 6.46 5.08 6.26 6.20 2.70
    CH Công-gô 8.20 3.80 4.80 1.72 3.50 7.80 6.14 1.59 5.57 7.60
    Ghê-nê Xích-đạo 1.47 1.45 20.55 13.08 38.00 9.75 1.26 21.44 11.29 5.44
    Ga-bông  2.00 2.50 -0.27 2.48 1.35 3.02 1.18 5.55 2.32 0.96
    Xao-tô-mê và Prin-xi-pê 3.00 4.00 11.59 5.42 6.60 5.67 6.68 6.00 5.80 4.00
Châu Mỹ                    
  Bắc Mỹ                     
    Ca-na-đa  5.29 1.78 2.94 1.82 3.12 3.02 2.82 2.20 0.52 2.46
    Mỹ 3.69 0.76 1.61 2.52 3.65 3.06 2.67 1.95 0.00 2.63
  Ca-ri-bê                    
    An-ti-goa và Ba-bu-đa 3.30 1.50 2.52 5.24 7.23 4.19 13.28 9.08 0.17 8.51
    Ba-ha-mát         -0.16 3.34 4.63 2.77    
    Đô-mi-ni-ca  0.78 -4.20 -4.01 2.18 6.28 3.37 6.25 4.86 3.55 0.81
    Cộng hoà Đô-mi-ni-ca 7.92 3.60 4.43 -1.87 1.31 9.26 10.67 8.47 5.26 3.45
    Grê-na-đa  7.00 -4.40 2.21 2.68 1.39 12.04 1.93 4.53 0.90 6.79
    Hai-i-ti  0.93 -0.84 -0.26 7.98 -6.47 3.26 5.38 6.30 3.30 0.57
    Ja-mai-ca 0.79 1.52 1.58 0.36 -3.52 1.80 2.25 3.34 0.84 2.89
    Xan Kít Nê-vi 6.45 2.63 0.93 0.50 7.64 5.61 5.51 2.03 4.63 8.03
    Xan Lu-xi-a 0.10 -4.30 2.99 3.00 5.18 4.34 5.88 2.15 0.85 3.84
    Xan Vin-xen và Grê-na-đin 2.00 -0.10 4.10 3.18 6.21 2.13 9.53 8.36 1.12 2.76
    Tri-ni-đát và Tô-ba-gô 6.13 4.20 8.01 14.43 7.90 5.80 13.50 4.60 2.30 3.00
  Nam Mỹ                     
    Ác-hen-ti-na  -0.79 -4.41 -10.89 8.84 9.03 9.18 8.47 8.65 6.76 0.85
    Bô-li-vi-a  2.51 1.68 2.49 2.71 4.17 9.43 4.56 0.00 6.15 3.36
    Bra-xin 4.40 1.31 2.61 1.27 5.72 3.16 3.96 6.09 5.16 0.64
    Chi-lê  4.40 3.38 2.18 3.92 6.04 5.56 4.59 4.60 3.69 1.53
    Cô-lôm-bi-a 2.92 1.47 1.93 3.86 4.66 4.73 6.67 6.91 2.73 0.83
    Ê-cu-a-đo  2.80 5.34 4.25 3.58 8.00 6.00 3.89 3.97 7.24 0.36
    Guy-a-na  -1.38 2.25 1.05 -1.01 3.29 1.96 5.13 7.00 2.00 3.30
    Pa-ra-goay  -0.30 2.66 -0.05 3.84 4.14 2.88 4.32 6.76 5.83 3.85
    Pê-ru 2.92 0.18 5.16 4.03 4.98 6.83 7.74 8.87 9.76 0.85
    Xu-ri-nam  -0.07 4.55 4.83 6.00 8.02 3.92 5.00 5.18 5.14  
    U-ru-goay  -1.44 -3.39 -11.03 2.17 11.82 7.46 4.33 7.46 8.54 2.86
    Vê-nê-xu-ê-la 3.69 3.39 -8.86 -7.76 18.29 10.32 9.87 8.15 4.78 3.29
  Trung Mỹ                     
    Bê-li-xê  12.28 4.87 5.09 9.34 4.62 3.03 4.65 1.22 3.77 0.03
    Cốt-xta Ri-ca  1.80 1.08 2.89 6.40 4.26 5.89 8.78 7.80 2.61 1.50
    En Xan-va-đo 2.15 1.71 2.34 2.30 1.85 3.09 4.18 4.61 2.43 3.54
    Goa-tê-ma-la  3.61 2.33 2.25 2.53 3.15 3.26 5.38 6.30 3.30 0.57
    On-đu-rát  5.81 2.44 2.72 4.55 6.23 6.05 6.57 6.31 3.97 1.91
    Mê-hi-cô  6.60 -0.16 0.83 1.35 4.01 3.21 4.93 3.34 1.49 6.54
    Ni-ca-ra-goa 4.23 2.96 0.75 2.52 5.31 4.28 3.90 3.15 7.51 5.64
    Pa-na-ma  2.71 0.57 2.23 4.21 7.52 7.19 8.53 12.11 10.73 2.40
Châu Á                    
  Đông Á                    
    CHND Trung Hoa  8.00 8.30 9.10 10.00 10.10 11.30 12.70 14.20 9.60 9.10
    Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 10.20 0.64 1.84 3.01 8.47 7.08 7.02 6.38 2.16 2.76
    Đặc khu HC Ma-cao (TQ) 4.62 2.21 10.11 14.16 27.32 6.92 16.49 25.27 13.59 1.33
    Nhật Bản  2.84 0.20 0.26 1.41 2.74 1.93 2.04 2.36 1.20 5.23
    Hàn Quốc 8.49 3.84 6.97 3.10 4.62 3.96 5.18 5.11 2.30 0.20
    Mông Cổ  1.06 1.05 4.73 7.00 10.63 7.25 8.56 10.22 8.86 1.55
  Đông Nam Á                    
    Bru-nây   3.03 3.87 2.90 0.50          
    Cam-pu-chia  6.99 5.49 6.54 8.51 10.34 13.25 10.77 10.21 6.69 1.87
    Đông Ti-mo  13.66 16.54 -6.70 0.11 4.16 6.22 5.76 7.77 13.17 1.90
    In-đô-nê-xi-a  4.92 3.83 4.50 4.78 5.03 5.69 5.50 6.35 6.01 4.55
    Lào 5.78 5.79 5.91 6.11 6.40 7.10 8.51 7.63 7.26 6.43
    Ma-lai-xi-a 8.86 0.32 4.15 5.69 6.78 5.33 5.85 6.48 4.71 1.71
    Mi-an-ma 13.75 11.30 5.50 13.80 13.64          
    Phi-li-pin  5.97 1.76 4.45 4.93 6.38 4.95 5.34 7.05 3.73 1.06
    Xin-ga-po 9.41 -2.28 4.16 3.11 9.58 13.30 8.64 8.54 1.78 1.28
    Thái Lan 4.75 2.17 5.32 7.14 6.34 4.60 5.15 4.93 2.46 2.25
    Việt Nam  6.79 6.89 7.08 7.34 7.79 8.44 8.23 8.46 6.31 5.32
  Tây Á                    
    Ác-mê-ni  6.00 9.56 13.19 14.00 10.50 13.90 13.20 13.70 6.80 14.40
    Ai-déc-bai-gian 11.10 9.90 10.60 11.20 10.20 26.40 34.50 25.05 10.80 9.30
    Ba-ren  5.30 4.60 5.26 7.20 5.60 7.80 6.70 8.34 6.30  
    Bờ Tây & dải Gara     -10.08 6.11 6.24 3.95 4.14 4.45 3.57 1.02
    Síp 5.00 4.10 2.10 1.91 4.20 9.60 9.38 12.34 2.31 3.94
    Giê-oóc-gi-a (Gru-di-a) 1.83 4.79 5.50 11.06 5.86 0.70 6.20 1.50 9.50 4.20
    I-rắc   -6.60 -7.80 -41.30 5.00 5.10 5.70 5.31 4.26 0.77
    I-xra-en  7.53 -0.26 -0.95 1.51 8.56 8.12 7.94 8.49 7.61 2.33
    Gioóc-đa-ni  4.10 5.26 5.79 4.18 10.20 10.60 5.20 4.37    
    Cô-oét 3.85 0.73 5.11 16.50 7.48 0.85 0.67 7.63 9.27 9.00
    Li-băng  1.12 4.36 3.14 4.09 3.40 3.99 5.50 6.80 12.80  
    Ô-man 5.40 7.43 2.57 3.49 20.84 7.60 18.60 26.75 25.48 8.64
    A-rập Xê-út  4.86 0.55 0.13 7.66 5.27 5.55 3.16 2.02 4.23 0.60
    Xi-ri  0.60 5.12 3.96 1.64 5.83 4.50 5.10 4.20 5.20 4.00
    Thổ Nhĩ Kỳ  7.36 -7.49 7.94 5.27 9.36 8.40 6.89 4.67 0.66 4.69
    Tiểu VQ A-rập Thống nhất   7.97 2.60 11.90 9.70 8.20 8.70 6.10 5.10 0.70
    Y-ê-men  4.43 4.56 3.90 3.10 3.97 5.59 3.20 3.30 3.65 3.76
  Trung Nam Á                    
    Áp-ga-ni-xtan      28.60 15.67 9.44 14.52 11.19 0.22 2.33 40.79
    Băng-la-đét  5.94 5.27 4.42 5.26 6.27 5.96 6.63 6.43 6.19 5.74
    Bu-tan  7.00 7.46 10.91 7.21 7.02 7.01 6.35 19.70 4.96 7.43
    Ấn Độ 3.94 5.28 3.73 8.37 8.28 9.32 9.27 9.82 4.93 9.10
    I-ran 5.05 3.42 7.52 7.11 5.08 4.62 5.89 7.82 2.30 1.80
    Ka-dắc-xtan 9.80 13.50 9.80 9.30 9.60 9.70 10.70 8.90 3.30 1.20
    Cư-rơ-gư-xtan  5.44 5.33 -0.02 7.03 7.03 0.18 3.10 8.54 8.40 2.34
    Man-đi-vơ  4.39 3.26 6.08 9.24 9.52 4.64 17.98 7.24 6.26 3.00
    Nê-pan  6.12 5.63 0.12 3.95 4.68 3.12 3.72 3.35 5.35 4.66
    Pa-ki-xtan 4.26 1.86 3.22 4.85 7.37 7.67 6.18 5.68 1.60 3.63
    Xri Lan-ca  6.00 -1.55 3.96 5.94 5.45 6.24 7.67 6.80 5.95 3.54
    Tát-gi-ki-xtan  8.30 10.20 9.10 10.20 10.60 7.37 6.74 7.15 7.44 6.02
    Tuốc-mê-ni-xtan         17.20 13.00 11.40 11.80 10.50 8.00
    U-dơ-bê-ki-xtan  3.80 4.20 4.00 4.20 7.70 7.00 7.30 9.50 9.00 8.10
Châu Âu                     
  Bắc Âu                    
    Đan Mạch  2.83 1.31 0.47 0.38 2.30 2.45 3.39 1.69 0.87 4.89
    Ê-xtô-ni-a  7.80 6.46 8.02 7.24 7.23 10.15 11.19 7.11 5.13 14.08
    Phần Lan 5.12 1.07 1.64 1.77 3.70 2.92 4.41 5.33 0.92 8.02
    Ai-xơ-len 5.60 2.60 -0.09 2.74 7.70 7.48 4.60 5.95 0.96 6.49
    Ai-len 10.08 6.01 6.03 4.29 4.70 6.18 5.36 6.02 3.04 7.10
    Lát-vi-a 6.89 8.04 6.47 7.20 8.68 10.60 12.23 9.98 4.55 18.01
    Li-tu-a-ni-a (Lít-va) 3.92 6.44 6.92 10.32 7.35 7.80 7.84 9.84 2.76 15.03
    Na Uy  2.84 2.73 1.50 1.01 3.86  2.74 2.28 2.73 1.82 1.64
    Thụy Điển 4.33 1.05 2.00 1.69 4.13  3.16 4.30 3.31 0.41 5.14
    Vương quốc Anh 3.78 2.30 2.06 2.67 2.76  2.17 2.85 2.56 0.55 4.92
  Đông Âu                     
    Bê-la-rút  5.80 4.73 5.05 7.04 11.45  7.82 10.50 9.85 11.30 1.44
    Bun-ga-ri 5.40 4.10 4.50 5.00 6.64  6.36 6.51 6.45 6.22 4.95
    Cộng hoà Séc  3.89 2.64 1.90 3.60 4.48  6.32 6.81 6.13 2.46 4.25
    Hung-ga-ri 5.20 4.33 4.37 4.18 4.70  3.90 4.00 1.00 0.60 6.30
    Môn-đô-va 2.11 6.10 7.80 6.60 7.41  7.50 4.78 3.07 7.76 6.49
    Ba Lan  3.95 1.12 1.44 3.87 5.34  3.62 6.23 6.79 5.00 1.70
    Ru-ma-ni 0.60 5.70 5.10 5.20 8.40  4.17 7.90 6.00 9.43 8.50
    Liên bang Nga 10.00 5.09 4.74 7.35 7.14  6.38 8.15 8.54 5.24 7.89
    Xlô-va-ki-a  2.02 3.79 4.12 4.16 5.03  6.67 8.50 10.58 6.17 6.20
    U-crai-na  5.90 9.20 5.20 9.60 12.10  2.70 7.30 7.90 2.10 15.10
  Nam Âu                     
    An-ba-ni  7.30 7.00 2.90 5.70 5.90  5.50 5.00 6.00 7.50 2.50
    Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na 5.60 4.30 5.30 4.00 6.10  5.00 6.20 6.84 5.42 2.91
    Crô-a-ti-a  2.86 4.44 5.58 5.34 4.25  4.28 4.94 5.06 2.40 5.80
    Hy Lạp 4.45 4.25 3.89 4.85 4.92  2.24 4.52 4.47 2.01 1.96
    I-ta-li-a 3.03 1.76 0.34 0.04 1.53  0.66 2.04 1.48 1.32 5.04
    Ma-xê-đô-ni-a 4.55 -4.53 0.85 2.82 4.09  4.10 3.95 5.90 4.80 0.70
    Man-ta  6.30 0.31 2.61 -0.31 0.21  4.01 3.64 3.70 2.57 2.12
    Mông-tê-nê-grô 3.38 1.72 0.76 2.40 4.40  4.20 8.60 10.70 6.90 5.70
    Bồ Đào Nha  5.00 5.50 1.70 -0.74 1.52  0.76 1.44 2.39 0.03 2.58
    Xan Ma-ri-ô         4.60  2.32 3.85 3.49 1.90  
    Séc-bi     4.23 2.50 8.45  5.60 5.23 6.90 5.52 3.00
    Xlô-ven-ni-a  3.89 2.66 3.45 2.81 4.29  4.49 5.81 6.80 3.49 7.80
    Tây Ban Nha 4.21 3.54 2.70 3.05 3.27  3.61 4.02 3.56 0.86 3.64
  Tây Âu                     
    Áo 3.42 0.72 0.86 1.09 2.54  2.46 3.60 3.73 2.18 3.89
    Bỉ  3.84 0.72 1.51 0.99 2.97  1.71 2.69 2.92 1.00 2.75
    Pháp 3.79 2.05 1.03 1.09 2.47  1.90 2.22 2.37 0.22 2.63
    Đức 2.86 1.19 0.00 -0.19 1.21  0.75 3.37 2.66 0.99 4.72
    Lúc-xăm-bua  9.04 1.55 3.84 1.34 4.55  5.43 5.57 6.47 0.03 4.07
    Hà Lan  3.47 1.43 0.08 0.34 2.24  2.05 3.39 3.61 2.00 3.99
    Thụy Sĩ 3.66 1.04 0.31 -0.17 2.53  2.64 3.63 3.64 1.90 1.91
Châu Đại Dương                    
    Ô-xtrây-li-a  2.04 3.88 3.15 3.15 4.00  2.84 3.07 3.77 3.73 1.29
    Liên bang Mi-cờ-rô-nê-xi-a 8.40 0.30 1.40 3.30 -3.70           
    Phi-gi  -2.80 2.70 3.20 1.00 5.30  0.70 1.90 0.90 0.20 3.00
    Ki-ri-ba-ti  1.60 1.76 5.80 1.40 -0.07  0.30 1.90 0.41 1.10 0.65
    Quần đảo Mác-san  0.90 5.50 4.00 1.80 5.56  0.70 2.40 3.30 2.00 0.00
    Niu Di-lân  2.66 3.48 4.56 3.40 3.77  3.16 0.86 2.94 1.39 0.44
    Pa-lau  0.30 1.30 -3.50 -1.30 4.90  5.50 3.00 2.10 4.90 2.10
    Pa-pua Niu Ghi-nê  -1.24 -2.32 -0.20 2.16 2.72  3.60 2.58 7.20 6.70 4.50
    Quần đảo Xa-lô-môn -14.30 -9.00 -1.60 6.43 4.89  5.42 6.95 10.70 7.30 2.20
    Tôn-ga  5.20 1.80 2.98 3.25 2.82  0.96 0.55 1.16 2.03 0.41
    Va-nu-a-tu  2.70 -2.70 -7.40 3.19 5.51  5.13 7.19 6.74 6.34 4.00
    Xa-moa  7.03 7.13 4.40 1.60 4.79  4.15 2.15 2.27 4.99 5.53
                         
Nguồn số liệu: http\\www.worldbank.org - World Development Indicatior database.            
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep