Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của một số nước và vùng lãnh thổ
                          %
      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                           
Châu Phi                       
  Bắc Phi                       
    An-giê-ri  2.40 2.60 4.70 6.90 5.20 5.10 2.00 3.00 2.40 2.40 3.30
    Ai-cập  5.11 3.50 3.19 3.19 4.08 4.47 6.84 7.09 7.16 4.69 5.15
    Li-bi  1.15 4.52 3.26 -2.75 4.40 9.90 5.90 6.00 3.80 2.10  
    Ma-rốc  0.96 6.30 3.30 6.10 4.80 2.98 7.76 2.71 5.59 4.76 3.68
    Xu-đăng  6.50 6.10 5.40 7.10 5.11 6.33 11.29 10.16 6.84 3.96 4.45
    Tuy-ni-di  4.67 4.86 1.65 5.56 6.04 4.00 5.66 6.26 4.52 3.10 3.70
  Đông Phi                       
    Bu-run-đi  -0.90 2.06 4.45 -1.22 4.83 0.90 5.12 3.60 4.50 3.50 3.90
    Cô-mô-rốt  2.40 2.33 4.15 2.47 -0.24 4.23 1.24 0.49 0.97 1.81 2.10
    Gi-bu-ti  0.73 2.05 2.62 3.20 3.83 3.17 4.80 5.10 5.80 5.00  
    Ê-ri-tơ-rê-a  -13.12 9.23 0.66 6.09 1.45 2.57 0.97 1.43 -9.79 3.88 2.20
    Ê-ti-ô-pi-a  5.95 7.93 1.24 -2.16 13.57 11.82 10.83 11.46 10.79 8.79 10.14
    Kê-ni-a  -0.16 4.38 0.55 2.93 5.10 5.91 6.32 7.01 1.53 2.64 5.55
    Ma-đa-gát-xca  4.76 6.02 -12.67 9.79 5.26 4.60 5.02 6.24 7.13 -4.58 1.57
    Ma-la-uy  1.58 -4.97 -4.42 6.28 5.68 2.60 7.70 5.80 8.60 7.60 7.10
    Mô-ri-xơ 4.00 5.55 2.71 3.19 5.75 1.24 3.95 5.88 5.52 3.03 4.16
    Mô-dăm-bích 1.52 13.10 8.82 6.02 7.88 8.39 8.68 7.28 6.83 6.45 7.20
    Ru-an-đa  5.97 6.72 9.38 0.30 5.30 9.30 9.20 5.50 11.20 4.10 7.50
    Xây-sen 4.83 -2.21 1.21 -5.89 -2.85 7.47 8.30 9.70 -1.30 0.70 6.20
    Tan-da-ni-a 5.10 6.24 7.24 5.67 6.73 7.37 6.74 7.15 7.44 6.02 7.04
    U-gan-đa  5.38 4.94 6.40 4.72 6.81 6.33 10.78 8.41 8.71 7.25 5.18
    Dăm-bi-a  3.58 4.89 3.30 5.67 5.44 5.34 6.20 6.19 5.68 6.40 7.61
    Dim-ba-buê   -2.70 -4.40 -10.40 -3.80 -5.71 3.33 -3.65 -17.67 5.98 9.01
  Nam Phi                       
    Bốt-xoa-na  7.65 5.25 5.64 6.03 6.54 1.64 5.12 4.80 2.87 -4.93 7.22
    Lê-xô-thô  1.32 3.21 2.86 2.69 4.55 2.70 6.50 4.73 5.40 2.86 5.61
    Na-mi-bi-a  3.49 2.40 6.67 3.48 12.27 2.53 7.07 5.37 4.30 -0.70 4.80
    Nam Phi  4.15 2.74 3.67 3.12 4.86 5.28 5.60 5.57 3.58 -1.68 2.85
    Xoa-di-len 2.04 1.79 2.90 3.76 2.51 2.46 2.87 3.50 2.36 1.21 2.00
  Tây Phi                       
    Bê-nanh  5.76 5.00 4.50 3.90 3.10 2.90 4.10 4.60 5.10 3.80 3.00
    Buốc-ki-na Pha-sô  1.60 5.90 4.70 8.04 4.63 6.35 5.50 3.60 5.00 3.50 9.24
    Cáp-ve  6.60 3.80 4.60 6.20 -0.71 6.52 10.14 8.65 6.20 3.57 5.41
    Cốt-đi-voa -2.27 0.10 -1.43 -1.56 1.79 1.26 0.68 1.71 2.33 3.75 3.01
    Găm-bi-a 5.50 5.80 -3.25 6.95 7.05 -0.88 6.55 5.17 5.44 6.16 5.01
    Gha-na  3.70 4.20 4.50 5.20 5.60 5.90 6.40 6.46 8.43 3.99 7.72
    Ghi-nê  1.90 4.00 4.19 2.04 2.34 3.00 2.50 1.76 4.94 -0.28 1.93
    Ghi-nê Bít-xao  7.50 0.20 -7.10 -0.60 2.22 4.30 2.23 3.20 3.22 3.00 3.47
    Li-bê-ri-a 20.40 2.90 3.70 -31.30 2.60 5.30 7.80 9.40 7.10 4.59 5.51
    Ma-li  3.20 12.10 4.15 7.44 2.19 6.08 5.30 4.30 5.00 4.50 4.50
    Mô-ri-ta-ni  5.17 3.65 1.10 5.59 5.18 8.97 19.40 1.61 3.52 -1.22 5.19
    Ni-giê  -1.41 7.10 3.00 4.40 -0.83 4.50 5.80 3.40 8.70 -1.20 8.81
    Ni-giê-ri-a 4.20 3.10 1.55 10.30 10.60 5.40 6.20 6.45 6.00 7.00 8.70
    Xê-nê-gan 5.58 4.69 0.65 6.66 5.90 5.63 2.53 4.86 3.70 2.09 4.13
    Xi-ê-ra Lê-ôn  3.80 18.20 27.46 9.29 7.51 7.18 7.28 6.44 5.53 3.20 4.95
    Tô-gô -0.78 -0.18 4.14 2.70 3.00 1.18 3.90 2.29 2.38 3.23 3.37
  Trung Phi                       
    Ăng-gô-la  3.01 3.14 14.49 3.31 11.18 20.61 18.56 22.70 13.80 0.66 5.88
    Ca-mơ-run  4.20 4.51 4.01 4.03 3.70 2.30 3.22 3.50 2.90 2.00 3.20
    Cộng hòa Trung Phi 2.30 1.50 -0.58 -7.63 1.00 2.40 3.80 3.70 2.00 1.70 3.30
    Sát -0.60 10.42 8.49 14.72 33.63 17.33 0.20 0.20 -0.40 -1.60 4.30
    Cộng hoà dân chủ Công-gô (Dai-a) -7.00 -2.10 3.47 5.79 6.64 7.80 5.08 -1.59 5.57 7.47 8.75
    CH Công-gô 8.20 3.80 4.80 1.72 3.50 6.46 6.14 6.26 6.20 2.80 7.20
    Ghê-nê Xích-đạo 1.47 1.45 20.55 13.08 38.00 9.75 1.26 21.44 10.68 5.33 0.95
    Ga-bông  2.00 2.50 -0.27 2.48 1.35 3.02 1.18 5.55 2.32 -1.41 5.74
    Xao-tô-mê và Prin-xi-pê 3.00 4.00 11.59 5.42 6.60 5.67 6.68 6.00 5.80 4.00 4.50
Châu Mỹ                      
  Bắc Mỹ                       
    Ca-na-đa  5.29 1.78 2.94 1.82 3.12 3.02 2.82 2.20 0.69 -2.77 3.21
    Mỹ 3.69 0.76 1.61 2.52 3.65 3.06 2.67 1.94 -0.02 -3.50 3.00
  Ca-ri-bê                      
    An-ti-goa và Ba-bu-đa 3.30 1.50 2.52 5.24 7.23 4.19 13.28 10.65 0.73 -11.25 -5.20
    Ba-ha-mát         -0.16 3.40 4.63 1.45 -1.33 -5.36 0.95
    Đô-mi-ni-ca  0.78 -4.20 -4.01 2.18 6.28 -0.43 6.25 5.51 6.60 -0.45 0.06
    Cộng hoà Đô-mi-ni-ca 7.92 3.60 4.43 -1.87 1.31 9.26 10.67 8.47 5.26 3.45 7.75
    Grê-na-đa  7.00 -4.40 2.21 2.68 1.39 12.04 1.93 5.76 1.44 -8.34 -0.83
    Hai-i-ti  0.93 -0.84 -0.26 7.98 -6.47 1.80 5.38 3.34 0.84 2.89 -5.05
    Ja-mai-ca 0.79 1.52 1.58 0.36 -3.52 1.03 2.25 1.43 -0.54 -3.05 -0.60
    Xan Kít Nê-vi 6.45 2.63 0.93 0.50 7.64 5.61 5.51 6.72 6.13 -6.26 -5.00
    Xan Lu-xi-a 0.10 -4.30 2.99 3.00 5.18 4.34 5.88 1.17 5.40 -1.09 3.10
    Xan Vin-xen và Grê-na-đin 2.00 -0.10 4.10 3.18 6.21 2.13 9.53 3.57 1.65 -1.17 -1.29
    Tri-ni-đát và Tô-ba-gô 6.13 4.20 8.01 14.43 7.90 5.80 13.50 4.80 2.40 -3.50 0.10
  Nam Mỹ                       
    Ác-hen-ti-na  -0.79 -4.41 -10.89 8.84 9.03 9.18 8.47 8.65 6.76 0.85 9.16
    Bô-li-vi-a  2.51 1.68 2.49 2.71 4.17 4.42 4.56 4.56 6.15 3.36 4.13
    Bra-xin 4.40 1.31 2.61 1.27 5.72 3.16 3.96 6.09 5.16 -0.64 7.49
    Chi-lê  4.40 3.38 2.18 3.92 6.04 5.56 4.59 4.60 3.66 -1.68 5.20
    Cô-lôm-bi-a 2.92 1.47 1.93 3.86 4.66 4.71 6.67 6.90 3.55 1.65 4.00
    Ê-cu-a-đo  2.80 5.34 4.25 3.58 8.00 5.74 3.89 2.04 7.24 0.36 3.58
    Guy-a-na  -1.38 2.25 1.05 -1.01 3.29 -1.96 5.13 7.00 2.00 3.30 3.60
    Pa-ra-goay  -0.30 2.66 -0.05 3.84 4.14 2.88 4.32 6.76 5.83 -3.85 15.05
    Pê-ru 2.92 0.18 5.16 4.03 4.98 6.83 7.74 8.91 9.80 0.84 8.78
    Xu-ri-nam  -0.07 4.55 4.83 6.00 8.02 4.56 5.00 5.16 4.66 3.06  
    U-ru-goay  -1.44 -3.39 -11.03 2.17 11.82 7.46 4.33 6.54 7.18 2.93 8.48
    Vê-nê-xu-ê-la 3.69 3.39 -8.86 -7.76 18.29 10.32 9.87 8.75 5.28 -3.20 -1.49
  Trung Mỹ                       
    Bê-li-xê  12.28 4.87 5.09 9.34 4.62 3.03 4.65 1.34 3.59 0.05 2.90
    Cốt-xta Ri-ca  1.80 1.08 2.89 6.40 4.26 5.89 8.78 7.94 2.72 -1.29 4.23
    En Xan-va-đo 2.15 1.71 2.34 2.30 1.85 3.56 4.18 3.84 1.27 -3.13 1.43
    Goa-tê-ma-la  3.61 2.33 2.25 2.53 3.15 3.26 5.38 6.30 3.28 0.55 2.78
    On-đu-rát  5.81 2.44 2.72 4.55 6.23 6.05 6.57 6.19 4.23 -2.13 2.77
    Mê-hi-cô  6.60 -0.16 0.83 1.35 4.01 3.21 4.93 3.26 1.19 -6.24 5.52
    Ni-ca-ra-goa 4.23 2.96 0.75 2.52 5.31 4.28 3.90 4.85 3.59 -3.24 7.57
    Pa-na-ma  2.71 0.57 2.23 4.21 7.52 7.19 8.53 12.11 10.73 2.40 4.83
Châu Á                      
  Đông Á                      
    CHND Trung Hoa  8.00 8.30 9.10 10.00 10.10 11.30 12.70 14.20 9.60 9.20 10.40
    Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 10.20 0.64 1.84 3.01 8.47 7.08 7.02 6.39 2.31 -2.66 6.97
    Đặc khu HC Ma-cao (TQ) 4.62 2.21 10.11 14.16 27.32 8.54 16.49 14.46 3.41 1.61 26.36
    Nhật Bản  2.84 0.20 0.26 1.41 2.74 1.93 2.04 2.36 -1.17 -6.29 4.00
    Hàn Quốc 8.49 3.84 6.97 3.10 4.62 3.96 5.18 5.11 2.30 0.32 6.16
    Mông Cổ  1.06 1.05 4.73 7.00 10.63 7.25 8.56 10.25 8.90 -1.27 6.37
  Đông Nam Á                      
    Bru-nây   3.03 3.87 2.90 0.50 0.39   0.15 -1.94 -1.77  
    Cam-pu-chia  6.99 5.49 6.54 8.51 10.34 13.25 10.77 10.21 6.69 0.09 5.96
    Đông Ti-mo  13.66 16.54 -6.70 0.11 4.16 6.22 5.76 7.77 13.17 7.12 7.42
    In-đô-nê-xi-a  4.92 3.83 4.50 4.78 5.03 5.69 5.50 6.35 6.01 4.58 6.10
    Lào 5.78 5.79 5.91 6.11 6.40 7.10 8.51 7.49 7.62 7.51 8.45
    Ma-lai-xi-a 8.86 0.32 4.15 5.69 6.78 5.33 5.85 6.48 4.81 -1.64 7.19
    Mi-an-ma 13.75 11.30 5.50 13.80 13.64 13.49   11.99 10.26 10.58 10.42
    Phi-li-pin  5.97 1.76 4.45 4.93 6.38 4.78 5.34 6.62 4.15 1.15 7.63
    Xin-ga-po 9.41 -2.28 4.16 3.11 9.58 7.38 8.64 8.77 1.49 -0.77 14.47
    Thái Lan 4.75 2.17 5.32 7.14 6.34 4.60 5.15 5.04 2.48 -2.33 7.81
    Việt Nam  6.79 6.89 7.08 7.34 7.79 8.44 8.23 8.46 6.31 5.32 6.78
  Tây Á                      
    Ác-mê-ni  6.00 9.56 13.19 14.00 10.50 13.87 13.20 13.75 6.90 -14.15 2.10
    Ai-déc-bai-gian 11.10 9.90 10.60 11.20 10.20 26.40 34.50 25.05 10.80 9.30 5.00
    Ba-ren  5.30 4.60 5.26 7.20 5.60 7.80 6.70 8.34 6.30    
    Bờ Tây & dải Gara     -10.08 6.11 6.24 3.91 4.14 5.13 3.63 -1.67 1.04
    Síp 5.00 4.10 2.10 1.91 4.20 9.60 9.38 12.34 2.31 -3.78 6.37
    Giê-oóc-gi-a (Gru-di-a) 1.83 4.79 5.50 11.06 5.86 -0.70 6.20 1.50 9.50 4.20 0.84
    I-rắc   -6.60 -7.80 -41.30 5.00 5.10 5.70 5.31 4.26 0.77 4.66
    I-xra-en  7.53 -0.26 -0.95 1.51 8.56 8.12 7.94 8.49 7.61 2.33 3.11
    Gioóc-đa-ni  4.10 5.26 5.79 4.18 10.20 10.60 5.20 4.37      
    Cô-oét 3.85 0.73 5.11 16.50 7.48 1.00 0.67 7.50 9.27 8.50 7.00
    Li-băng  1.12 4.36 3.14 4.09 3.40 3.99 5.50 6.80 12.80 1.10  
    Ô-man 5.40 7.43 2.57 3.49 20.84 7.60 18.60 26.75 25.48 8.64  
    A-rập Xê-út  4.86 0.55 0.13 7.66 5.27 5.55 3.16 2.02 4.23 0.16 3.76
    Xi-ri  0.60 5.12 3.96 1.64 5.83 6.20 5.10 5.70 4.50 6.00 3.20
    Thổ Nhĩ Kỳ  7.36 -7.49 7.94 5.27 9.36 8.40 6.89 4.67 0.66 -4.83 9.01
    Tiểu VQ A-rập Thống nhất   7.97 2.60 11.90 9.70 4.86 8.70 3.21 3.29 -1.61 1.43
    Y-ê-men  4.43 4.56 3.90 3.10 3.97 5.59 3.20 3.34 3.65 3.87 8.02
  Trung Nam Á                      
    Áp-ga-ni-xtan      28.60 15.67 9.44 14.52 11.19 11.13 3.40 20.40 8.20
    Băng-la-đét  5.94 5.27 4.42 5.26 6.27 5.96 6.63 6.43 6.19 5.74 6.07
    Bu-tan  7.00 7.46 10.91 7.21 7.02 8.77 6.35 17.93 4.67 6.73 7.44
    Ấn Độ 3.94 5.28 3.73 8.37 8.28 9.32 9.27 9.82 4.93 9.10 8.81
    I-ran 5.05 3.42 7.52 7.11 5.08 4.62 5.89 7.82 2.30 1.80  
    Ka-dắc-xtan 9.80 13.50 9.80 9.30 9.60 9.70 10.70 8.90 3.30 1.20 7.30
    Cư-rơ-gư-xtan  5.44 5.33 -0.02 7.03 7.03 -0.18 3.10 8.54 8.40 2.89 -1.36
    Man-đi-vơ  4.39 3.26 6.08 9.24 9.52 -7.11 17.98 12.12 11.99 -6.47 9.86
    Nê-pan  6.12 5.63 0.12 3.95 4.68 3.48 3.72 3.41 6.10 4.41 4.55
    Pa-ki-xtan 4.26 1.86 3.22 4.85 7.37 7.67 6.18 5.68 1.60 3.60 4.14
    Xri Lan-ca  6.00 -1.55 3.96 5.94 5.45 6.24 7.67 6.80 5.95 3.54 8.01
    Tát-gi-ki-xtan  8.30 10.20 9.10 10.20 10.60 10.49 6.74 7.00 7.80 7.90 3.80
    Tuốc-mê-ni-xtan         17.20 13.00 11.40 11.80 14.70 6.10 9.20
    U-dơ-bê-ki-xtan  3.80 4.20 4.00 4.20 7.70 7.00 7.30 9.50 9.00 8.10 8.50
Châu Âu                       
  Bắc Âu                      
    Đan Mạch  2.83 1.31 0.47 0.38 2.30 2.45 3.39 1.58 -0.78 -5.83 1.30
    Ê-xtô-ni-a  7.80 6.46 8.02 7.24 7.23 9.43 11.19 6.92 -5.06 -13.90 3.10
    Phần Lan 5.12 1.07 1.64 1.77 3.70 2.92 4.41 5.34 0.29 -8.35 3.73
    Ai-xơ-len 5.60 2.60 -0.09 2.74 7.70 7.23 4.60 5.99 1.27 -6.67 -4.00
    Ai-len 10.08 6.01 6.03 4.29 4.70 5.34 5.36 5.18 -2.97 -6.99 -0.43
    Lát-vi-a 6.89 8.04 6.47 7.20 8.68 10.60 12.23 9.98 -4.24 -17.95 -0.34
    Li-tu-a-ni-a (Lít-va) 3.92 6.44 6.92 10.32 7.35 7.80 7.84 9.84 2.93 -14.74 1.33
    Na Uy  2.84 2.73 1.50 1.01 3.86  2.59 2.28 2.65 0.04 -1.67 0.68
    Thụy Điển 4.33 1.05 2.00 1.69 4.13  3.16 4.30 3.31 -0.61 -5.17 5.61
    Vương quốc Anh 3.78 2.30 2.06 2.67 2.76  2.09 2.85 3.47 -1.10 -4.37 2.09
  Đông Âu                       
    Bê-la-rút  5.80 4.73 5.05 7.04 11.45  9.44 10.50 8.65 10.25 0.16 7.61
    Bun-ga-ri 5.40 4.10 4.50 5.00 6.64  6.36 6.51 6.40 6.20 -5.50 0.20
    Cộng hoà Séc  3.89 2.64 1.90 3.60 4.48  6.32 6.81 6.13 2.46 -4.15 2.35
    Hung-ga-ri 5.20 4.33 4.37 4.18 4.70  3.96 4.00 0.11 0.89 -6.80 1.26
    Môn-đô-va 2.11 6.10 7.80 6.60 7.41  7.50 4.78 3.07 7.76 -5.99 6.95
    Ba Lan  3.95 1.12 1.44 3.87 5.34  3.62 6.23 6.79 5.13 1.61 3.94
    Ru-ma-ni 0.60 5.70 5.10 5.20 8.40  4.17 7.90 6.00 9.43 -8.50 0.95
    Liên bang Nga 10.00 5.09 4.74 7.35 7.14  6.38 8.15 8.54 5.25 -7.81 4.03
    Xlô-va-ki-a  2.02 3.79 4.12 4.16 5.03  6.66 8.50 10.49 5.89 -4.91 4.24
    U-crai-na  5.90 9.20 5.20 9.60 12.10  2.70 7.30 7.90 2.30 -14.80 4.20
  Nam Âu                       
    An-ba-ni  7.30 7.00 2.90 5.70 5.90  5.50 5.00 5.90 7.70 3.30 3.50
    Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na 5.60 4.30 5.30 4.00 6.10  5.00 6.20 6.84 5.42 -2.91 0.80
    Crô-a-ti-a  2.86 4.44 5.58 5.34 4.25  4.28 4.94 5.06 2.17 -5.99 -1.19
    Hy Lạp 4.45 4.25 3.89 4.85 4.92  2.28 4.52 3.00 -0.16 -3.25 -3.52
    I-ta-li-a 3.03 1.76 0.34 0.04 1.53  0.93 2.04 1.68 -1.16 -5.05 1.54
    Ma-xê-đô-ni-a 4.55 -4.53 0.85 2.82 4.09  4.35 3.95 6.15 4.95 -0.92 1.80
    Man-ta  6.30 0.31 2.61 -0.31 0.21  4.01 3.64 4.57 5.37 -3.30 3.15
    Mông-tê-nê-grô 3.38 1.72 0.76 2.40 4.40  4.20 8.60 10.70 6.90 -5.70 2.50
    Bồ Đào Nha  5.00 5.50 1.70 -0.74 1.52  0.78 1.44 2.37 -0.01 -2.91 1.38
    Xan Ma-ri-ô         4.60  2.32 3.85 3.49 1.90    
    Séc-bi     4.23 2.50 8.45  5.40 5.23 5.40 3.80 -3.50 0.95
    Xlô-ven-ni-a  3.89 2.66 3.45 2.81 4.29  4.01 5.81 6.87 3.59 -8.01 1.38
    Tây Ban Nha 4.21 3.54 2.70 3.05 3.27  3.61 4.02 3.57 0.86 -3.72 -0.14
  Tây Âu                       
    Áo 3.42 0.72 0.86 1.09 2.54  2.40 3.60 3.71 1.40 -3.81 2.31
    Bỉ  3.84 0.72 1.51 0.99 2.97  1.73 2.69 2.90 0.96 -2.84 2.27
    Pháp 3.79 2.05 1.03 1.09 2.47  1.83 2.22 2.29 -0.08 -2.73 1.48
    Đức 2.86 1.19 0.00 -0.19 1.21  0.68 3.37 3.27 1.08 -5.13 3.69
    Lúc-xăm-bua  9.04 1.55 3.84 1.34 4.55  5.43 5.57 6.64 0.75 -5.30 2.68
    Hà Lan  3.47 1.43 0.08 0.34 2.24  2.05 3.39 3.92 1.80 -3.54 1.69
    Thụy Sĩ 3.66 1.04 0.31 -0.17 2.53  2.64 3.63 3.64 2.10 -1.88 2.71
Châu Đại Dương                      
    Ô-xtrây-li-a  2.04 3.88 3.15 3.15 4.00  2.96 3.07 3.56 3.83 1.45 2.26
    Phi-gi  -2.80 2.70 3.20 1.00 5.30  0.70 1.90 -0.85 1.03 -1.27 0.32
    Ki-ri-ba-ti  1.60 1.76 5.80 1.40 -0.07  0.30 1.90 0.41 -1.10 -0.65 1.80
    Quần đảo Mác-san  0.90 5.50 4.00 1.80 5.56  2.62 2.40 3.05 -1.93 -1.33 5.20
    Niu Di-lân  2.66 3.48 4.56 3.40 3.77  3.30 0.86 2.98 -1.54 -0.47  
    Pa-lau  0.30 1.30 -3.50 -1.30 4.90  5.50 3.00 2.10 -4.90 -2.10 2.00
    Pa-pua Niu Ghi-nê  -1.24 -2.32 -0.20 2.16 2.72  3.60 2.58 7.20 6.70 5.50 8.00
    Quần đảo Xa-lô-môn -14.30 -9.00 -1.60 6.43 4.89  5.42 6.95 10.70 7.30 -1.20 7.00
    Tôn-ga  5.20 1.80 2.98 3.25 2.82  -0.95 0.55 -0.95 2.69 -0.13 -0.48
    Va-nu-a-tu  2.70 -2.70 -7.40 3.19 5.51  5.25 7.19 6.51 6.17 3.45 3.05
    Xa-moa  7.03 7.13 4.40 1.60 4.79  4.15 2.15 6.49 -3.70 -1.72 1.71
                           

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep