Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
  Tổng số Chia ra 
  Trồng và nuôi rừng Khai thác lâm sản Dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp khác
                 
  Tỷ đồng 
                 
2000 7673.9   1131.5   6235.4   307.0  
2001 7999.9   1054.2   6623.6   322.1  
2002 8411.1   1165.2   6855.0   390.9  
2003 8653.6   1250.2   6882.3   521.1  
2004 9064.1   1359.7   7175.8   528.6  
2005 9496.2   1403.5   7550.3   542.4  
2006 10331.4   1490.5   8250.0   590.9  
2007 12108.3   1637.1   9781.0   690.2  
2008 14369.8   2040.5   11524.6   804.7  
2009 16105.8   2287.0   12916.9   901.9  
2010 18714.7   2711.1   14948.0   1055.6  
Sơ bộ 2011 20130.0   2487.8   16529.3   1112.9  
                 
  Cơ cấu (%)
                 
2000 100.0   14.7   81.3   4.0  
2001 100.0   13.2   82.8   4.0  
2002 100.0   13.9   81.5   4.6  
2003 100.0   14.4   79.5   6.1  
2004 100.0   15.0   79.2   5.8  
2005 100.0   14.8   79.5   5.7  
2006 100.0   14.4   79.9   5.7  
2007 100.0   13.5   80.8   5.7  
2008 100.0   14.2   80.2   5.6  
2009 100.0   14.2   80.2   5.6  
2010 100.0   14.5   79.9   5.6  
Sơ bộ 2011 100.0   12.4   82.1   5.5  
                 

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep