Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
  2005 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
                         
  Nghìn ha 
                         
Cây ăn quả 767.4   778.5   775.5   774.0   779.7   832.7  
Trong đó:                        
Nho 1.9   1.5   1.2   1.2   0.9   0.8  
Xoài 80.1   85.2   86.4   87.6   87.5   86.4  
Cam, quýt 85.6   86.2   80.1   77.4   75.3   68.8  
Nhãn 115.1   102.9   95.6   90.7   88.4   86.2  
Vải, chôm chôm 115.9   114.0   108.6   103.4   101.7   100.9  
Cây công nghiệp lâu năm 1633.0       1885.8   1936.0   2010.5   1935  
Điều 348.1   439.9   406.7   391.4   379.3   360.3  
Cao su 482.7   556.3   631.5   677.7   748.7   834.2  
Cà phê 497.4   509.3   530.9   538.5   554.8   570.9  
chè 122.5   126.2   125.6   127.1   129.9   126.3  
Hồ tiêu 49.1   48.4   50.0   50.6   51.3   55.4  
  Chỉ số phát triển (Năm trước =100) - %
                         
Cây ăn quả 102.8   100.9   99.6   99.8   100.7   106.8  
Trong đó:                        
Nho 95.0   78.9   80.0   100.0   75.0   88.9  
Xoài 103.4   103.0   101.4   101.4   99.9   98.6  
Cam, quýt 103.5   101.7   92.9   96.6   97.3   93.4  
Nhãn 95.0   95.4   92.9   94.9   97.5   99.1  
Vải, chôm chôm 105.2   99.6   95.3   95.2   98.4   98.0  
Cây công nghiệp lâu năm 105.1       103.5   102.7   103.8   96.2  
Điều 117.6   109.5   92.5   96.2   96.9   95  
Cao su 106.3   106.5   113.5   107.3   110.5   111.4  
Cà phê 100.1   102.5   104.2   101.4   103.0   102.9  
chè 101.4   102.7   99.5   101.2   102.2   97.2  
Hồ tiêu 96.7   99.8   103.3   101.2   101.4   108  
                         

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep