Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
  Đất trồng trọt   Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
  Triệu đồng
2004 21.1   42.5
2005 23.6   47.4
2006 26.4   55.4
2007 31.6   67.4
2008 43.9   77.4
2009 45.5   87.1
2010 54.6   103.8
2011 72.2   135.2
  Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2005 112.1   111.6
2006 112.0   116.7
2007 119.4   121.6
2008 139.0   114.9
2009 103.7   112.5
2010 120.0   119.2
2011 132.2   130.3
       
       

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep