Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương
Nghìn ha 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 CẢ NƯỚC 209.6 203.0 221.8 208.6 230.1 196.4 190.8 190.0 181.3 184.4 177.3 192.7 189.9 200.1 243.0 252.5 212.0 Đồng bằng sông Hồng 17.8 15.0 16.0 13.5 11.4 12.0 10.5 11.8 11.8 11.4 13.0 17.4 18.5 19.3 18.8 18.0 12.0 Hà Nội 0.3 0.7 0.3 0.1 0.1 0.4 0.8 0.5 0.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.3 Hà Tây 1.0 0.9 0.4 0.6 0.2 0.3 0.4 1.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 Vĩnh Phúc 1.4 1.3 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 0.9 0.9 0.7 0.7 0.9 0.7 0.9 0.4 0.4 0.3 Bắc Ninh 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Quảng Ninh 7.3 4.5 5.6 5.9 6.0 7.3 5.3 6.2 6.9 7.6 8.7 13.2 15.5 16.6 16.0 15.1 11.1 Hải Dương 1.0 1.1 2.2 1.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 Hải Phòng 4.0 0.6 0.9 1.2 0.8 0.4 0.7 1.3 0.9 0.4 0.8 0.6 0.3 0.4 0.8 0.5 0.5 Thái Bình 0.4 2.6 2.3 1.1 1.1 0.8 0.8 0.9 1.3 1.2 1.2 1.3 0.5 0.4 0.6 1.0 Hà Nam 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 Nam Định 0.7 0.8 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 Ninh Bình 1.5 2.3 0.8 0.6 0.8 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 Trung du và miền núi phía Bắc 45.6 55.3 68.7 74.5 76.2 75.0 61.1 61.5 59.9 67.1 56.9 72.7 67.0 78.4 102.7 117.5 98.5 Hà Giang 3.4 4.7 4.0 4.0 7.7 8.7 3.2 4.5 5.6 9.5 6.9 8.0 7.2 6.0 16.1 15.6 8.0 Cao Bằng 0.6 0.8 1.6 5.7 4.0 4.0 1.1 1.4 2.6 2.2 2.2 1.5 1.6 1.9 2.6 2.5 0.6 Bắc Kạn 1.4 2.5 2.8 4.8 5.3 6.1 2.2 3.4 3.9 3.6 2.0 1.9 3.3 4.6 5.3 9.7 14.0 Tuyên Quang 5.6 6.5 8.4 7.4 6.6 3.7 5.2 4.8 1.4 3.1 3.8 8.2 7.1 11.4 14.8 15.6 15.0 Lào Cai 4.1 4.1 4.6 3.3 2.9 2.4 2.7 2.2 2.2 2.0 2.0 4.6 5.6 4.5 7.5 8.6 5.8 Yên Bái 8.6 9.5 10.6 11.3 6.1 6.5 8.0 9.1 4.4 5.1 5.2 13.4 7.9 9.1 14.1 14.2 14.8 Thái Nguyên 2.0 2.8 2.0 2.4 2.0 1.9 2.5 2.0 2.2 1.9 2.1 3.1 5.5 6.4 5.4 7.2 5.6 Lạng Sơn 2.5 6.4 8.9 8.6 13.0 15.2 10.6 7.2 11.7 10.1 4.9 5.6 5.2 6.4 6.4 7.8 6.7 Bắc Giang 5.6 4.6 5.8 6.8 7.7 6.9 4.4 4.5 4.9 4.1 3.9 4.4 4.8 5.7 3.8 6.2 5.4 Phú Thọ 3.8 3.8 5.3 3.6 3.6 4.1 4.6 5.5 7.3 9.4 8.4 8.5 6.3 6.9 4.9 6.9 5.8 Điện Biên 2.9 2.2 1.9 1.0 0.9 0.9 1.5 4.0 4.8 Lai Châu 2.2 1.1 2.3 1.4 2.2 1.8 1.9 2.4 0.6 1.3 3.3 1.8 0.8 0.6 6.2 4.8 1.5 Sơn La 3.4 5.5 8.6 10.1 8.6 7.9 8.3 6.8 6.4 4.5 3.7 3.5 2.2 3.1 4.6 5.5 4.1 Hoà Bình 2.4 3.0 3.8 5.1 6.5 5.8 6.4 7.7 3.8 8.1 6.6 7.2 8.6 10.9 9.6 8.9 6.4 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 80.8 70.6 66.5 49.8 66.9 62.4 69.6 57.8 59.7 63.2 73.8 69.9 71.2 72.7 83.7 82.1 61.2 Thanh Hoá 12.7 10.0 8.4 6.4 5.2 4.6 6.7 5.8 5.9 5.6 8.9 10.0 10.1 11.0 12.0 13.5 10.0 Nghệ An 9.7 11.8 9.5 6.7 6.8 10.9 10.5 10.4 10.0 10.2 10.0 9.5 9.7 9.1 16.0 14.1 15.3 Hà Tĩnh 4.0 3.6 4.3 3.9 14.0 7.1 7.7 7.2 4.7 5.9 6.2 6.5 6.4 6.5 4.2 5.1 3.8 Quảng Bình 4.0 4.9 4.2 4.3 5.1 5.4 6.3 2.2 2.0 2.2 4.4 4.2 4.5 4.7 4.3 5.1 2.4 Quảng Trị 5.2 5.1 4.9 4.0 4.6 6.9 6.6 5.2 5.3 5.8 4.6 4.5 4.2 4.3 3.6 4.4 5.3 Thừa Thiên Huế 5.4 5.5 4.8 2.4 3.6 5.4 5.1 3.6 3.6 4.1 5.2 3.9 4.8 5.3 4.0 4.0 2.5 Đà Nẵng 1.7 1.9 2.0 1.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.8 0.2 Quảng Nam 9.1 4.8 7.4 5.1 8.8 5.8 5.0 4.6 6.3 6.8 7.8 8.7 9.5 10.4 3.8 6.6 3.0 Quảng Ngãi 5.9 4.1 4.5 1.8 4.6 2.4 3.8 2.8 4.5 6.7 7.9 5.1 5.2 6.2 10.7 7.7 0.8 Bình Định 6.3 3.8 5.4 3.1 2.9 2.5 4.4 4.1 4.8 6.0 6.8 6.7 6.8 6.1 7.8 6.6 9.3 Phú Yên 6.5 6.1 3.0 2.5 2.6 2.4 2.0 2.8 4.6 3.3 3.4 2.4 2.4 3.9 3.0 5.0 3.0 Khánh Hoà 3.3 3.0 2.6 2.7 3.2 3.0 3.2 1.6 3.0 2.9 2.6 2.2 1.0 0.5 1.3 1.3 0.6 Ninh Thuận 1.9 0.6 0.8 0.8 1.6 2.1 3.1 2.9 0.7 0.5 1.0 0.9 0.4 0.4 6.8 0.4 1.6 Bình Thuận 5.1 5.4 4.7 4.8 3.5 3.5 4.7 4.2 3.7 2.7 4.4 4.7 5.5 3.7 6.2 7.5 3.4 Tây Nguyên 11.1 13.9 13.1 10.1 9.5 13.3 16.5 26.7 16.6 16.9 12.3 14.5 16.9 15.6 18.0 19.0 10.2 Kon Tum 3.1 3.0 3.7 1.9 1.3 3.6 7.7 8.4 2.6 2.5 0.6 1.4 3.9 2.2 6.3 6.1 0.9 Gia Lai 2.1 3.7 2.3 3.6 5.2 3.5 4.5 7.4 5.7 6.2 5.3 4.5 4.0 2.8 2.1 2.0 1.7 Đắk Lắk 2.8 4.2 2.9 1.1 0.8 4.3 2.6 5.4 4.5 3.4 2.7 4.3 5.5 6.4 6.4 6.9 2.8 Đắk Nông 1.7 1.7 2.2 1.4 1.7 2.1 1.3 1.9 Lâm Đồng 3.1 3.0 4.2 3.5 2.2 1.9 1.7 5.5 3.8 3.1 2.0 2.1 2.1 2.5 1.1 2.7 2.9 Đông Nam Bộ 14.8 11.2 9.2 6.2 7.1 7.0 7.6 6.2 5.0 4.3 3.5 3.9 3.7 3.7 2.5 4.8 3.4 Bình Phước 0.7 1.1 1.0 1.4 2.3 2.1 2.6 2.6 0.8 1.0 0.6 1.5 0.5 1.3 0.9 0.9 0.2 Tây Ninh 1.7 1.8 1.2 0.9 0.6 0.5 0.7 0.5 0.9 0.9 0.3 0.1 0.1 0.2 1.1 1.3 1.6 Bình Dương 0.0 0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.6 0.5 0.2 0.2 Đồng Nai 9.4 4.3 3.2 1.6 2.7 3.1 2.2 1.3 1.9 1.1 1.1 1.1 1.9 1.7 0.4 1.7 0.7 Bà Rịa - Vũng Tàu 2.4 3.5 3.2 2.0 1.0 1.1 1.6 1.5 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 0.5 0.1 0.8 0.9 TP.Hồ Chí Minh 0.6 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 Đồng bằng sông Cửu Long 39.5 24.5 27.7 21.0 17.2 18.2 20.2 22.7 26.4 19.3 13.3 9.3 7.6 6.9 10.4 6.1 1.3 Long An 0.1 1.1 2.0 2.0 3.5 6.6 6.7 7.2 7.5 5.6 1.4 0.1 0.1 0.5 Tiền Giang 0.4 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.8 1.0 2.1 1.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 Bến Tre 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 Trà Vinh 0.2 0.3 0.5 0.6 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 0.2 1.0 0.3 Đồng Tháp 0.4 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.5 0.9 0.7 0.7 0.5 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 An Giang 0.7 1.0 2.4 2.0 1.6 1.5 1.7 1.6 1.3 1.5 1.5 0.5 0.4 0.4 3.5 1.0 0.1 Kiên Giang 26.2 9.0 13.6 5.3 2.6 3.5 4.4 5.2 7.9 4.9 2.6 2.0 1.5 0.5 0.5 0.3 Cần Thơ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 Hậu Giang 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.1 Sóc Trăng 0.9 0.6 0.7 0.6 1.0 0.6 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 1.1 0.4 0.3 Bạc Liêu 0.2 0.3 0.2 1.1 1.3 0.3 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 1.3 Cà Mau 11.2 10.5 7.8 8.3 6.5 4.3 3.7 5.7 6.2 4.4 6.4 5.7 4.4 3.6 2.8 2.2 0.8 Các đơn vị không phân theo địa phương 12.5 20.6 33.5 41.8 8.5 5.3 3.3 2.0 2.2 4.5 5.0 5.0 3.5 6.9 5.0 25.4
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep