Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
2005 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 Nghìn ha Cây ăn quả Nho 1.8 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 Xoài 51.4 60.8 67.0 68.8 71.2 71.2 Cam, quýt 59.4 65.2 63.9 64.5 64.1 57.9 Nhãn 90.3 87.8 85.4 83.5 83.1 80.7 Vải, chôm chôm 89.3 102.8 100.1 96.6 97.2 94.7 Cây công nghiệp lâu năm Điều 223.7 302.8 321.1 340.5 339.4 331.3 Cao su 334.2 377.8 399.1 418.9 439.1 471.9 Cà phê 483.6 488.9 500.2 507.2 511.9 533.8 chè 97.7 107.4 108.8 111.4 113.2 114.8 Hồ tiêu 39.4 41.1 42.4 44.2 44.3 45.1 Chỉ số phát triển (Năm trước =100) - % Cây ăn quả Nho 105.9 76.5 92.3 83.3 80.0 87.5 Xoài 96.1 109.2 110.2 102.7 103.5 100.0 Cam, quýt 107.0 104.7 98.0 100.9 99.4 90.3 Nhãn 97.6 97.6 97.3 97.8 99.5 97.1 Vải, chôm chôm 105.3 108.6 97.4 96.5 100.6 97.4 Cây công nghiệp lâu năm Điều 109.5 109.4 106.0 106.1 99.7 97.6 Cao su 111.1 106.0 105.6 105.0 104.8 107.5 Cà phê 100.9 101.2 102.3 101.4 100.9 104.3 chè 105.7 105.2 101.3 102.4 101.6 101.4 Hồ tiêu 108.8 101.5 103.2 104.2 100.2 101.8
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep