Sản lượng đậu tương phân theo địa phương
Nghìn tấn 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 "Sơ bộ 2011" CẢ NƯỚC 125.5 113.8 113.0 146.7 147.2 149.3 173.7 205.6 219.7 245.9 292.7 258.1 275.2 267.6 215.2 298.6 266.3 Trong đó Hà Nội 2.3 2.3 1.9 2.5 3.0 0.7 2.4 2.7 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 43.9 11.8 56.4 50.5 Hà Tây 7.8 9.4 6.8 11.4 15.7 14.4 16.0 19.7 21.1 28.9 42.5 47.7 51.7 Vĩnh Phúc 2.8 2.4 3.0 4.5 6.9 5.7 6.3 7.5 7.6 9.7 13.3 10.2 6.4 10.5 4.2 10.9 8.1 Bắc Ninh 2.0 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.6 3.0 3.4 3.1 2.8 2.9 3.2 4.0 4.1 5.5 3.9 Quảng Ninh 1.5 1.4 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.0 1.0 Hải Dương 4.2 4.3 3.3 5.0 3.5 3.3 3.6 3.6 3.6 3.3 3.7 2.9 2.5 2.3 2.9 2.4 1.7 Hưng Yên 4.8 4.8 2.7 5.0 6.4 5.7 6.8 8.6 8.7 10.5 13.1 8.4 7.9 6.9 5.6 7.5 6.6 Thái Bình 5.5 4.4 5.1 6.2 5.6 6.4 6.4 6.6 7.8 11.9 11.8 12.4 13.8 14.0 16.8 27.1 24.8 Hà Nam 1.7 1.5 1.3 2.5 2.9 3.5 3.8 4.4 4.9 6.2 10.3 11.1 12.0 13.0 2.3 17.7 17.6 Nam Định 1.6 1.2 1.7 2.4 2.9 2.9 3.6 4.6 4.0 4.6 4.5 5.3 5.6 5.4 4.0 3.7 4.7 Hà Giang 1.7 2.1 2.6 3.3 3.7 4.4 5.9 6.8 9.9 12.9 14.7 14.1 14.1 20.4 23.9 23.0 24.2 Cao Bằng 5.3 3.6 3.8 4.0 3.5 4.3 4.6 4.9 5.4 5.2 5.8 4.4 5.2 5.1 4.2 4.6 4.6 Bắc Kạn 0.5 0.4 0.5 0.7 1.0 1.2 1.9 2.3 2.2 3.1 3.2 2.9 2.8 3.6 4.1 3.1 2.7 Tuyên Quang 2.5 2.6 2.5 2.8 2.0 2.1 2.9 3.1 2.5 2.9 2.8 3.2 4.1 4.5 3.9 4.8 5.0 Lào Cai 1.7 1.9 2.1 2.1 2.0 2.2 2.7 3.5 4.1 4.2 4.7 4.7 5.4 4.9 5.3 4.9 5.2 Thái Nguyên 2.3 2.3 2.6 3.5 3.7 3.8 4.1 4.9 4.1 4.3 4.3 3.6 3.1 2.8 2.6 2.3 2.3 Lạng Sơn 2.3 2.8 3.1 3.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.3 2.9 3.4 2.0 3.0 2.7 2.3 2.3 2.1 Bắc Giang 5.8 4.4 5.4 6.5 5.7 6.4 7.1 7.8 7.8 7.2 6.1 4.5 3.4 3.1 2.9 2.6 2.1 Điện Biên 6.8 10.1 10.7 11.2 13.0 11.8 10.0 9.4 Lai Châu 2.7 1.9 2.2 2.7 2.5 3.0 3.6 4.9 7.3 1.1 1.3 1.7 1.8 2.1 2.2 2.2 2.5 Sơn La 5.2 4.9 5.7 7.8 7.8 9.5 9.4 11.5 12.1 14.8 13.6 11.1 11.5 10.0 10.1 10.6 10.2 Hoà Bình 3.9 2.0 2.6 1.7 2.4 2.5 3.2 3.2 2.6 3.1 3.2 3.4 4.3 3.6 1.8 2.1 1.7 Thanh Hoá 1.9 1.0 1.5 2.8 3.0 3.4 6.3 8.9 8.6 8.6 7.3 6.6 7.6 6.3 7.4 9.3 14.3 Đắk Lắk 10.9 12.3 12.2 10.6 14.6 21.1 19.7 28.7 37.3 10.3 13.0 10.4 11.3 11.2 10.9 11.7 11.1 Đắk Nông 14.8 29.0 26.7 30.3 30.5 33.2 31.1 21.5 Đồng Nai 9.9 7.0 11.4 11.8 9.6 5.0 8.0 6.3 6.4 4.4 4.8 3.2 3.2 2.1 1.6 2.2 1.1 Đồng Tháp 15.6 12.9 10.6 15.2 12.7 6.6 12.7 15.0 16.2 21.5 24.1 14.0 16.6 13.7 10.7 9.8 4.9 An Giang 7.3 9.4 4.4 9.6 7.9 5.5 9.6 9.2 6.6 9.3 6.8 2.8 3.1 2.0 1.6 1.2 0.6
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep