Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
                     
  2005 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                     
  Nghìn ha 
                   
Cây ăn quả                    
Nho 1,8   1,3   1,2   1,0   0,8  
Xoài 51,4   60,8   67,0   68,8   71,1  
Cam, quýt 59,4   65,2   63,9   64,5   61,5  
Nhãn 90,3   87,8   85,4   83,5   82,3  
Vải, chôm chôm 89,3   102,8   100,1   96,6   95,9  
Điều 223,7   302,8   321,1   340,5   340,3  
Hồ tiêu 39,4   41,1   42,4   44,2   44,4  
Cao su 334,2   377,8   399,1   418,9   438,5  
Cà phê 483,6   488,9   500,2   507,2   514,4  
chè 97,7   107,4   108,8   111,4   113,2  
  Chỉ số phát triển (Năm trước =100) - %
                   
Cây ăn quả                    
Nho 105,9   76,5   92,3   83,3   80,0  
Xoài 96,1   109,2   110,2   102,7   103,3  
Cam, quýt 107,0   104,7   98,0   100,9   95,3  
Nhãn 97,6   97,6   97,3   97,8   98,6  
Vải, chôm chôm 105,3   108,6   97,4   96,5   99,3  
Điều 109,5   109,4   106,0   106,1   99,9  
Hồ tiêu 108,8   101,5   103,2   104,2   100,5  
Cao su 111,1   106,0   105,6   105,0   104,7  
Cà phê 100,9   101,2   102,3   101,4   101,4  
chè 105,7   105,2   101,3   102,4   101,6  
                     
                     
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep