Diện tích sắn phân theo địa phương
                                  Nghìn ha 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                                   
CẢ NƯỚC 277,4 275,6 254,4 235,5  225,5 237,6 292,3 337,0 371,9 388,6 425,5 475,2 495,5 554,0 507,8 496,2
Đồng bằng sông Hồng 10,9 9,9 9,7 9,4 9,3 9,9 9,4 8,8 8,9 8,7 8,5 8,4 8,8 7,9 7,5 7,3
  Hà Nội 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4 2,5 2,1
  Hà Tây 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 2,9 2,7 2,9 2,7 2,2 2,4      
  Vĩnh Phúc 2,1 2,0 2,1 2,0 1,9 2,1 2,1 2,1 2,2 2,6 2,5 2,3 2,4 2,3 2,0 2,0
  Bắc Ninh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
  Quảng Ninh 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1
  Hải Dương 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1
  Hải Phòng 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Thái Bình 0,0 0,1 0,1     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Hà Nam 1,1 0,5 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3
  Nam Định 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
  Ninh Bình 1,4 1,3 0,9 0,8 0,6 0,8 0,7 0,5 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3
Trung du và miền núi phía Bắc 80,4 79,9 80,7 77,4 78,4 82,1 78,1 82,0 83,7 88,7 89,4 93,7 96,5 110,0 101,4 104,6
  Hà Giang 5,1 4,5 4,2 3,7 3,6 3,2 3,2 2,8 2,6 2,5 2,6 2,5 2,4 3,8 4,0 4,2
  Cao Bằng 2,5 2,6 1,6 1,5 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 2,3 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2
  Bắc Kạn 1,5 1,5 1,9 2,5 2,8 3,1 2,7 3,3 3,0 2,9 2,1 1,8 2,0 2,2 2,1 2,2
  Tuyên Quang 4,5 4,5 4,6 3,5 3,7 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 5,3 5,0 6,3 4,4 4,6
  Lào Cai 5,2 6,2 6,2 6,0 5,9 6,2 6,2 5,9 6,3 5,1 5,6 6,1 6,7 8,2 8,5 7,8
  Yên Bái 8,1 6,9 8,2 8,2 8,5 8,6 8,5 9,6 10,2 11,9 12,7 13,4 14,5 15,8 12,8 13,6
  Thái Nguyên 2,4 2,4 3,2 3,1 3,2 3,6 3,9 3,8 3,9 4,2 3,6 4,1 3,8 4,1 3,9 3,9
  Lạng Sơn 4,0 4,8 4,7 4,1 3,9 4,7 4,5 4,5 4,2 4,5 4,6 4,7 5,1 5,1 4,8 5,1
  Bắc Giang 7,5 6,6 5,4 4,8 3,6 3,5 3,6 3,4 3,0 3,2 3,4 4,7 4,5 5,4 4,8 5,2
  Phú Thọ 8,6 8,8 8,6 8,0 8,0 8,6 8,5 8,0 7,8 8,0 7,7 7,8 7,5 7,3 7,3 7,6
  Điện Biên
 
                6,8 7,2 7,3 7,4 7,5 7,3 7,2
  Lai Châu 8,3 8,0 8,2 7,9 8,4 8,5 6,9 9,8 9,9 5,5 5,5 4,8 5,5 5,3 6,1 5,4
  Sơn La 13,7 14,7 15,2 15,7 16,6 17,0 16,2 17,2 17,9 18,1 17,8 18,0 18,6 23,7 22,3 24,6
  Hoà Bình 9,0 8,4 8,7 8,4 8,8 9,8 8,9 8,6 9,7 10,2 10,7 11,2 11,4 13,2 11,0 11,0
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 94,0 96,0 91,4 86,5 80,5 83,8 86,3 98,6 111,6 118,4 133,0 140,3 151,2 168,3 157,2 155,0
  Thanh Hoá 14,4 15,1 14,4 12,5 10,9 12,1 11,9 13,6 15,2 14,5 15,1 14,5 15,2 16,9 15,6 15,3
  Nghệ An 11,3 11,0 10,9 10,6 10,3 11,2 10,2 9,9 11,3 12,5 13,9 15,2 16,2 19,3 18,8 17,3
  Hà Tĩnh 2,1 2,4 2,7 2,7 2,4 2,5 2,6 2,9 3,1 3,7 3,9 3,7 4,1 4,1 3,9 3,4
  Quảng Bình 4,3 4,7 4,6 4,3 4,2 4,3 3,8 3,6 4,0 5,0 5,6 6,1 6,0 5,8 5,8 5,9
  Quảng Trị 4,1 4,3 4,0 3,7 3,8 4,0 3,2 4,1 5,4 6,8 7,8 9,3 9,9 10,0 9,9 9,8
  Thừa Thiên Huế 5,5 5,6 5,2 4,6 4,7 4,3 4,5 4,9 5,5 5,9 6,6 7,1 7,3 7,5 6,9 7,1
  Đà Nẵng 1,5 1,5 1,2 0,8 0,9 0,7 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Quảng Nam 14,6 13,9 12,4 12,0 11,7 11,5 11,5 12,6 12,6 13,3 13,2 13,5 14,1 13,9 14,2 13,9
  Quảng Ngãi 11,0 11,4 10,5 10,9 8,2 7,7 11,7 14,0 15,7 16,3 17,9 19,2 19,3 20,5 19,4 19,3
  Bình Định 10,9 10,5 10,8 10,9 10,5 10,1 10,1 10,6 11,3 11,6 12,0 13,1 13,2 13,9 14,0 13,3
  Phú Yên 3,0 3,3 2,4 2,5 2,4 2,6 3,0 4,0 4,7 5,6 10,6 10,4 13,1 16,5 14,2 15,2
  Khánh Hoà 4,8 5,2 4,7 4,8 4,4 4,5 4,2 4,3 4,4 4,6 5,9 5,0 5,0 6,5 6,2 6,2
  Ninh Thuận 0,9 1,3 1,1 0,8 0,8 1,5 1,0 1,1 1,8 1,6 1,4 1,5 1,8 2,9 2,3 2,3
  Bình Thuận 5,6 5,8 6,5 5,4 5,3 6,8 7,7 12,3 16,1 16,7 18,9 21,4 25,7 30,2 25,7 25,7
Tây Nguyên 32,6 47,3 33,6 31,0 33,8 38,0 37,5 53,5 65,4 70,6 89,4 125,9 129,9 149,1 137,7 133,2
  Kon Tum 8,7 13,6 11,2 10,6 11,5 15,0 15,6 20,2 23,4 24,3 27,7 32,0 35,7 37,8 37,3 37,7
  Gia Lai 15,8 24,3 14,5 13,8 17,2 17,7 16,5 19,6 24,3 27,4 31,9 47,7 51,1 60,8 56,4 52,9
  Đắk Lắk
4,8
5,4 4,5 4,2 3,6 4,0 4,4 12,6 16,5 9,3 13,2 20,8 20,1 25,6 24,8 25,3
  Đắk Nông                   8,4 15,4 23,7 20,9 21,5 16,5 14,7
  Lâm Đồng 3,3 4,0 3,4 2,4 1,5 1,3 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,7 2,1 3,4 2,7 2,6
Đông Nam Bộ 49,3 34,1 31,0 23,8 14,6 16,1 71,5 84,7 91,9 95,8 98,8 100,9 102,9 111,4 97,7 90,1
  Bình Phước 7,3 2,7 1,2 0,5 1,0 1,2 17,4 25,0 24,7 24,1 22,1 23,2 25,0 25,8 20,4 20,4
  Tây Ninh 14,6 9,2 15,8 4,7 0,6 0,8 25,4 31,7 35,6 38,6 43,3 45,1 44,5 47,6 46,0 40,1
  Bình Dương 6,1 2,3 3,3 1,3 1,2 1,8 5,7 6,6 6,9 7,4 6,5 6,7 6,6 6,7 6,6 6,4
  Đồng Nai 13,0 12,7 5,2 12,6 8,0 8,4 15,9 16,0 17,3 18,1 19,0 18,6 19,7 23,1 16,3 14,8
  Bà Rịa - Vũng Tàu 7,8 6,7 5,1 4,5 3,6 3,7 6,9 5,2 7,2 7,4 7,8 7,2 7,0 8,1 8,3 8,3
  TP.Hồ Chí Minh 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Đồng bằng sông Cửu Long 10,2 8,3 8,0 7,4 8,9 7,7 9,5 9,4 10,4 6,4 6,4 6,0 6,2 7,3 6,3 6,0
  Long An 2,6 1,9 1,7 1,2 1,0 1,2 0,7 0,6 1,4 0,8 0,8 0,7 0,9 1,5 1,0 0,9
  Tiền Giang 1,2 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2
  Bến Tre 1,0 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
  Trà Vinh 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 1,3 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
  Vĩnh Long 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
  An Giang 1,4 1,2 1,1 1,0 1,3 0,6 4,1 3,7 4,5 0,2 0,6 0,8 0,7 1,0 0,5 0,8
  Kiên Giang 0,2 0,4 0,4 0,5 1,1 0,7 0,4 1,2 0,7 1,8 1,5 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8
  Cần Thơ
0,0
  0,1 0,1   0,0     0,1      0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
  Hậu Giang                        0,0     0,0 0,1 0,1
  Sóc Trăng 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,8
  Bạc Liêu 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
  Cà Mau 0,6 0,3 0,7 0,6 1,3 1,4 0,9 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
                                   
                                   
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep