Sản lượng một số cây lâu năm
                     
  2005 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                     
  Nghìn tấn
                     
Cây ăn quả                    
Nho 28,6   28,2   26,3   24,0   15,6  
Xoài 367,8   471,1   541,6   554,0   574,0  
Cam, quýt 601,3   654,7   678,6   693,5   729,4  
Nhãn 612,1   653,3   642,5   606,4   590,6  
Vải, chôm chôm 398,8   672,9   686,0   557,4   536,5  
Điều 240,2   312,4   308,5   291,9   289,9  
Hồ tiêu 80,3   89,3   98,3   108,0   111,2  
Cao su 481,6   605,8   660,0   711,3   754,5  
Cà phê 752,1   915,8   1055,8   1057,5   1105,7  
chè 570,0   705,9   746,2   771,0   823,7  
  Chỉ số phát triển (Năm trước =100) - %
                     
Cây ăn quả                    
Nho 114,4   92,2   93,3   91,3   65,0  
Xoài 108,9   119,6   115,0   102,3   103,6  
Cam, quýt 111,2   107,2   103,7   102,2   105,2  
Nhãn 100,9   111,1   98,3   94,4   97,4  
Vải, chôm chôm 78,6   174,0   101,9   81,3   96,3  
Điều 117,3   114,4   98,8   94,6   99,3  
Hồ tiêu 109,4   113,2   110,1   109,9   103,0  
Cao su 114,9   109,1   108,9   107,8   106,1  
Cà phê 90,0   92,9   115,3   100,2   104,6  
chè 110,9   108,8   105,7   103,3   106,8  
                     
                     
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep