Sản lượng lạc phân theo địa phương
                                   Nghìn tấn 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                                   
CẢ NƯỚC 334,5 357,7 351,3 386,0 318,1 355,3 363,1 400,4 406,2 469,0 489,3 462,5 510,0 530,2 510,9 485,7
Đồng bằng sông Hồng 31,5 41,1 41,9 43,2 45,4 55,7 59,0 61,0 67,9 79,9 79,7 73,7 78,0 82,4 72,8 72,8
  Hà Nội 3,6 3,9 3,4 2,7 3,1 4,2 4,3 3,6 4,0 5,1 4,7 3,9 4,4 15,4 12,9 12,8
  Hà Tây 5,2 5,7 6,0 5,0 5,4 5,7 6,4 6,6 7,0 8,8 9,8 9,1 9,9      
  Vĩnh Phúc 4,0 4,7 3,7 3,0 3,8 4,6 4,5 4,3 4,7 5,9 6,2 4,3 6,6 8,2 6,8 6,5
  Bắc Ninh 1,9 2,2 2,0 2,0 1,9 2,9 3,0 2,4 3,2 3,6 3,1 3,0 2,7 2,6 2,6 2,5
  Quảng Ninh 2,4 2,4 2,7 2,6 2,1 2,4 2,6 2,7 3,2 4,2 4,5 3,4 4,1 4,5 5,0 4,5
  Hải Dương 0,9 1,0 1,3 1,7 1,1 2,2 1,2 1,7 1,8 2,2 2,2 1,9 2,0 3,0 1,9 2,6
  Hải Phòng 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3
  Hưng Yên 3,3 4,0 3,6 5,3 5,6 7,3 6,3 6,1 6,1 7,6 5,8 4,5 5,2 4,4 3,4 3,0
  Thái Bình 4,8 4,0 4,0 3,6 5,1 5,4 5,4 4,9 5,7 6,5 6,2 5,4 6,0 5,4 5,9 5,2
  Hà Nam 0,7 0,9 1,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,5 2,9 2,1 2,4 1,6 1,5 1,2
  Nam Định 4,3 5,9 6,7 7,9 9,2 11,0 14,0 17,9 19,3 21,8 22,7 24,9 24,2 25,7 21,2 23,6
  Ninh Bình 0,3 6,3 6,9 7,0 5,8 7,5 8,9 8,5 10,3 11,3 11,3 10,8 10,1 11,3 11,2 10,6
Trung du và miền núi phía Bắc 31,6 34,7 33,9 36,0 34,0 39,5 45,2 44,0 46,6 62,3 64,0 60,1 70,2 85,3 86,7 88,5
  Hà Giang 1,2 1,2 1,4 1,6 1,6 1,8 2,0 2,0 2,3 3,4 3,8 5,0 5,0 6,8 9,0 9,6
  Cao Bằng 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,8 1,9 1,7 1,9
  Bắc Kạn 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 6,3 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8
  Tuyên Quang 2,7 3,6 3,3 3,3 3,5 3,9 4,5 4,5 5,0 5,9 7,5 7,6 10,3 11,0 12,2 12,7
  Lào Cai 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,5
  Yên Bái 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 2,0 2,4 2,8 3,0 2,8
  Thái Nguyên 5,3 5,9 5,3 5,6 5,0 5,4 6,3 5,3 4,6 5,0 5,2 4,6 5,6 7,3 7,1 6,8
  Lạng Sơn 2,6 1,9 1,7 1,5 1,7 2,0 2,1 1,8 1,9 2,4 2,6 2,3 3,2 3,6 3,7 3,8
  Bắc Giang 7,3 8,7 6,9 8,6 6,8 8,7 12,2 12,6 13,1 16,9 20,6 16,6 19,1 25,8 23,1 25,5
  Phú Thọ 5,8 6,8 6,7 6,9 8,0 8,7 8,3 7,6 8,7 9,6 9,4 8,4 9,5 10,8 10,5 9,8
  Điện Biên
 
              1,9 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 1,9
  Lai Châu 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3   0,6 0,9 1,0 0,9 1,0 1,3 1,4
  Sơn La 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 1,1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6
  Hoà Bình 3,6 3,6 4,7 4,9 3,5 4,4 5,0 4,7 4,6 6,4 7,3 7,6 7,9 9,2 9,5 8,4
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 103,9 102,2 113,8 136,7 128,0 138,9 146,0 162,4 162,2 183,8 186,0 184,8 204,0 204,0 210,7 204,0
  Thanh Hoá 15,2 13,8 14,1 20,5 16,5 21,2 24,7 27,1 27,5 28,9 29,3 23,6 29,4 28,8 27,4 26,2
  Nghệ An 32,9 28,4 32,9 38,9 31,7 36,7 36,0 40,7 36,7 48,7 45,5 46,1 53,0 52,0 53,1 48,2
  Hà Tĩnh 15,8 16,1 18,0 22,1 26,5 25,0 26,6 33,1 33,3 37,4 35,8 37,3 36,9 44,6 42,9 41,0
  Quảng Bình 1,7 2,4 2,8 2,0 3,8 4,7 5,1 5,9 5,9 7,1 6,4 8,0 8,3 9,6 11,2 10,2
  Quảng Trị 2,5 2,8 4,0 4,1 4,9 5,2 6,7 7,5 8,1 8,5 8,1 8,7 9,9 5,1 9,5 8,8
  Thừa Thiên Huế 4,5 5,2 5,7 5,8 5,8 5,5 5,9 7,3 7,3 8,2 8,5 8,8 9,6 6,3 8,7 8,8
  Đà Nẵng 1,3 1,5 1,6 2,0 2,0 1,9 2,3 2,3 2,0 1,8 1,5 1,8 1,7 1,3 1,4 1,4
  Quảng Nam 9,8 11,9 12,5 11,9 11,1 10,7 9,5 10,2 10,7 10,7 12,8 15,1 16,9 14,2 14,3 16,8
  Quảng Ngãi 5,8 5,8 6,6 7,6 7,4 8,0 8,7 8,9 8,7 9,7 11,2 10,8 11,1 10,8 9,8 11,3
  Bình Định 9,2 7,8 9,4 14,2 12,4 12,3 12,4 11,8 13,5 13,8 15,6 16,6 18,7 23,4 23,8 23,1
  Phú Yên 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0
  Khánh Hoà 0,7 0,8 0,8 1,3 1,2 1,7 1,8 1,3 1,3 2,1 1,9 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5
  Ninh Thuận 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3
  Bình Thuận 3,8 4,9 4,6 5,6 3,9 5,3 5,6 5,5 6,5 6,1 8,6 6,5 6,7 6,0 7,0 6,4
Tây Nguyên 24,3 26,6 22,6 19,7 20,4 25,5 28,8 27,8 33,8 17,3 33,8 33,1 32,9 30,9 30,3 29,3
  Kon Tum 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
  Gia Lai 4,6 4,3 3,9 3,3 3,5 4,0 4,1 3,1 3,0 2,5 3,5 3,1 2,2 2,1 2,0 1,8
  Đắk Lắk
18,5
20,5 17,6 15,3 16,2 20,4 23,7 23,6 29,8 6,4 14,4 12,9 11,3 10,0 10,7 10,1
  Đắk Nông                   7,6 15,2 16,6 18,9 18,2 17,1 17,1
  Lâm Đồng 0,7 1,3 0,8 0,8 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1
Đông Nam Bộ 116,0 121,2 112,2 118,4 75,3 76,1 67,5 81,5 71,9 91,5 85,4 75,0 82,0 84,2 68,7 51,6
  Bình Phước 1,3 1,4 1,6 1,7 2,0 1,8 1,5 1,7 1,9 1,6 1,2 1,2 1,1 0,7 0,6 0,5
  Tây Ninh 85,2 91,3 85,5 90,9 52,7 56,4 50,3 62,4 54,0 74,8 70,1 64,0 70,6 73,4 59,1 44,1
  Bình Dương 10,8 11,2 10,3 10,3 10,3 8,3 9,3 8,8 8,3 7,0 6,0 4,7 4,2 3,7 3,1 2,7
  Đồng Nai 3,5 2,4 2,0 1,8 2,0 1,6 1,6 1,4 1,5 1,1 1,5 1,7 1,5 1,6 1,9 2,0
  Bà Rịa - Vũng Tàu 2,3 2,3 2,1 2,3 2,6 2,1 2,3 1,9 1,9 2,0 2,1 1,5 1,9 1,6 1,4 1,6
  TP.Hồ Chí Minh 12,9 12,6 10,7 11,4 5,7 5,9 2,5 5,3 4,3 5,0 4,5 1,9 2,7 3,2 2,6 0,7
Đồng bằng sông Cửu Long 27,2 31,9 26,9 32,0 15,0 19,6 16,6 23,7 23,8 34,2 40,4 35,8 42,9 43,4 41,7 39,5
  Long An 23,3 28,3 21,5 26,0 9,6 13,8 11,2 17,0 14,3 21,0 22,9 18,4 23,0 22,0 19,8 16,5
  Tiền Giang             0,3 0,2 1,0 0,8 0,9 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5
  Bến Tre 1,5 2,0 1,6 1,6 0,8 0,7 0,9 1,1 0,5 0,7 1,0 0,9 1,2 0,8 0,7 1,0
  Trà Vinh 0,9 0,7 2,4 2,6 2,8 3,4 2,5 3,8 6,8 10,0 13,6 13,8 15,4 17,2 17,9 18,3
  Vĩnh Long 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1               0,1 0,1 0,1 0,1
  Đồng Tháp 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4
  An Giang 0,5 0,5 0,7 0,8 1,1 1,0 1,2 1,0 0,5 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,6 2,2
  Cần Thơ
0,4
0,0 0,1   0,1 0,1                    
  Hậu Giang                                
  Sóc Trăng   0,0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
                                   
                                   
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep