Diện tích mía phân theo địa phương
                                  Nghìn ha 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                                   
CẢ NƯỚC 224,8 237,0 257,0 283,0 344,2 302,3 290,7 320,0 313,2 286,1 266,3 288,1 293,4 270,7 265,6 266,3
Đồng bằng sông Hồng 4,3 4,9 4,5 4,2 3,6 3,5 3,4 3,1 3,3 3,3 3,0 2,6 2,8 2,3 2,0 2,1
  Hà Nội 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2
  Hà Tây 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2      
  Vĩnh Phúc 0,5 0,8 0,9 0,7 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Bắc Ninh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  Quảng Ninh 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
  Hải Dương 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
  Hải Phòng 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Hưng Yên 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  Thái Bình 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Hà Nam 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
  Nam Định 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
  Ninh Bình 0,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3 1,1 0,9 1,0
Trung du và miền núi phía Bắc 14,6 17,3 21,6 23,5 29,0 27,9 25,1 28,1 27,8 24,3 21,4 22,3 25,1 24,5 23,4 24,1
  Hà Giang 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  Cao Bằng 1,1 1,1 1,3 1,9 2,7 2,6 2,2 2,2 2,6 2,3 1,7 2,1 2,6 2,9 2,7 2,9
  Bắc Kạn 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
  Tuyên Quang 2,4 3,1 4,3 4,8 6,6 6,9 5,1 6,6 6,7 6,4 5,3 5,4 6,5 6,4 6,3 6,6
  Lào Cai 1,2 1,7 2,0 2,4 2,6 2,8 2,6 2,4 2,1 1,6 1,2 1,0 1,0 0,9 0,5 0,3
  Yên Bái 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
  Thái Nguyên 0,6 0,6 1,0 0,9 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2
  Lạng Sơn 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
  Bắc Giang 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
  Phú Thọ 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 1,4 1,4 1,2 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5
  Điện Biên
 
                0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
  Lai Châu 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Sơn La 0,9 1,5 3,1 3,4 4,7 3,7 3,5 4,3 4,2 3,6 3,4 4,2 4,0 3,4 3,3 3,3
  Hoà Bình 4,9 5,6 6,3 6,3 7,0 6,5 6,8 7,7 7,6 7,0 6,6 6,4 8,0 7,8 7,8 8,1
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 55,1 66,5 75,1 93,1 120,9 120,2 109,5 122,0 125,5 116,8 105,5 112,0 118,7 114,0 109,6 107,0
  Thanh Hoá 7,5 11,1 15,8 17,5 29,7 28,8 27,8 28,7 32,0 31,4 30,7 31,5 32,9 32,3 31,6 30,3
  Nghệ An 2,1 3,1 4,3 7,9 13,1 17,3 20,1 25,7 26,2 24,0 22,3 26,7 30,3 29,9 27,4 23,4
  Hà Tĩnh 0,7 0,8 0,7 1,0 1,9 1,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Quảng Bình 0,1 0,1 0,3 1,9 2,2 1,7 1,4 3,1 3,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Quảng Trị 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
  Thừa Thiên Huế 0,2 0,3 0,5 4,1 3,1 4,3 0,8 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
  Đà Nẵng 0,3 0,5 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
  Quảng Nam 4,1 4,1 4,3 4,6 5,8 5,1 3,5 3,0 3,1 2,1 1,4 1,1 1,1 0,9 0,6 0,5
  Quảng Ngãi 10,7 10,9 10,2 11,2 12,2 9,8 7,4 9,4 9,2 8,3 7,0 6,9 7,3 7,0 6,1 5,8
  Bình Định 5,4 6,4 6,7 7,5 8,3 10,0 6,6 7,0 6,7 5,5 4,0 3,3 3,5 3,1 2,3 2,4
  Phú Yên 9,8 13,1 14,2 17,2 19,5 17,2 19,5 20,9 20,2 20,1 18,0 19,7 20,3 18,1 18,2 19,8
  Khánh Hoà 11,7 12,4 12,4 14,3 15,7 14,8 15,7 16,2 15,9 16,3 15,4 17,3 17,3 16,9 16,9 17,3
  Ninh Thuận 1,1 1,4 1,5 1,9 2,0 2,5 1,6 2,0 1,9 1,9 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
  Bình Thuận 1,4 2,2 3,4 3,4 6,8 7,1 4,3 4,6 5,5 6,1 4,3 3,0 3,3 3,2 3,8 4,8
Tây Nguyên 14,5 20,1 22,4 20,3 31,0 25,5 27,2 31,6 31,6 30,0 26,7 30,8 33,4 33,5 33,5 36,9
  Kon Tum 1,8 2,2 2,6 0,6 3,9 3,6 3,6 3,5 3,6 3,4 2,8 2,7 2,8 2,3 2,1 1,9
  Gia Lai 5,3 8,4 9,5 8,9 12,6 11,1 12,1 14,7 15,5 14,8 13,9 17,6 18,5 18,5 19,0 20,7
  Đắk Lắk
4,2
5,4 5,8 6,9 9,8 7,4 8,2 10,3 10,0 8,7 7,2 8,1 10,0 10,9 10,9 12,9
  Đắk Nông                   0,8 0,8 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
  Lâm Đồng 3,2 4,1 4,5 3,9 4,7 3,4 3,3 3,1 2,5 2,3 2,0 2,0 1,8 1,4 1,1 1,0
Đông Nam Bộ 38,3 36,2 44,6 49,0 57,1 44,1 49,1 54,9 50,3 46,8 45,6 51,4 46,3 31,6 37,3 38,7
  Bình Phước 0,1 0,1 0,7 2,9 3,7 1,2 1,2 1,4 1,5 1,1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5
  Tây Ninh 17,5 17,3 26,8 28,3 32,1 25,4 29,5 33,1 30,0 28,5 31,6 38,0 33,0 18,9 24,6 25,5
  Bình Dương 5,0 3,7 4,0 4,2 4,1 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5 1,3 1,1 1,3 0,9 0,7 0,7
  Đồng Nai 9,9 9,6 8,3 9,3 12,5 10,0 11,0 12,8 11,5 10,5 8,9 8,8 8,9 8,7 9,0 9,6
  Bà Rịa - Vũng Tàu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
  TP.Hồ Chí Minh 5,7 5,4 4,7 4,2 4,5 3,9 3,6 3,6 3,3 2,8 2,6 2,3 2,0 2,0 2,1 2,0
Đồng bằng sông Cửu Long 98,0 92,0 88,8 92,9 102,6 81,1 76,4 80,3 74,7 64,9 64,1 69,0 67,2 64,8 59,8 57,5
  Long An 15,9 15,8 16,1 14,9 17,5 18,8 16,5 15,7 15,8 14,9 14,7 14,9 15,8 15,4 14,9 12,8
  Tiền Giang 2,6 1,7 1,5 1,1 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3
  Bến Tre 14,6 14,5 14,5 15,0 15,8 12,9 12,4 12,8 11,2 9,8 8,9 9,2 7,7 7,0 7,0 5,9
  Trà Vinh 9,5 6,0 6,4 7,0 7,7 5,3 7,6 8,2 7,6 7,0 6,3 6,8 6,7 6,2 5,8 6,1
  Vĩnh Long 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
  Đồng Tháp 1,9 1,4 1,0 0,8 0,7 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
  An Giang 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
  Kiên Giang 6,5 9,3 8,0 8,0 10,4 4,6 4,3 5,0 4,9 3,8 3,7 4,5 3,5 4,1 3,5 3,0
  Cần Thơ
28,8
25,0 22,4 23,8 26,0 19,5 15,4 17,1 16,8 14,1 14,5 15,2 15,8 15,9 13,0 13,1
  Hậu Giang                                
  Sóc Trăng 11,1 10,6 10,9 13,5 14,2 10,2 12,1 13,0 11,1 10,3 11,0 13,0 13,1 12,9 12,9 13,9
  Bạc Liêu 1,5 2,0 1,9 2,0 2,1 1,9 1,4 1,3 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,2
  Cà Mau 3,8 4,3 4,7 5,5 6,0 5,7 5,3 6,0 4,9 3,4 3,4 3,6 2,9 1,9 1,8 1,8
                                   
                                   
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep