Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
                     
  2005 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                     
  Nghìn ha 
                     
Cây ăn quả 767,4   778,5   775,5   774,0   776,3  
Trong đó:                    
Nho 1,9   1,5   1,2   1,2   0,9  
Xoài 80,1   85,2   86,4   87,6   87,5  
Cam, quýt 85,6   86,2   80,1   77,4   75,6  
Nhãn 115,1   102,9   95,6   90,7   89,5  
Vải, chôm chôm 115,9   114,0   108,6   103,4   102,4  
Điều 348,1   439,9   406,7   391,4   372,6  
Hồ tiêu 49,1   48,4   50,0   50,6   51,3  
Cao su 482,7   556,3   631,5   677,7   740,0  
Cà phê 497,4   509,3   530,9   538,5   548,2  
chè 122,5   126,2   125,6   127,1   129,4  
  Chỉ số phát triển (Năm trước =100) - %
                     
Cây ăn quả 102,8   100,9   99,6   99,8   100,3  
Trong đó:                    
Nho 95,0   78,9   80,0   100,0   75,0  
Xoài 103,4   103,0   101,4   101,4   99,9  
Cam, quýt 103,5   101,7   92,9   96,6   97,7  
Nhãn 95,0   95,4   92,9   94,9   98,7  
Vải, chôm chôm 105,2   99,6   95,3   95,2   99,0  
Điều 117,6   109,5   92,5   96,2   95,2  
Hồ tiêu 96,7   99,8   103,3   101,2   101,4  
Cao su 106,3   106,5   113,5   107,3   109,2  
Cà phê 100,1   102,5   104,2   101,4   101,8  
chè 101,4   102,7   99,5   101,2   101,8  
                     
                     
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep