Diện tích ngô phân theo địa phương
                                  Nghìn ha 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                                   
CẢ NƯỚC 556,8 615,2 662,9 649,7  691,8 730,2 729,5 816,0 912,7 991,1 1052,6 1033,1 1096,1 1140,2 1089,2 1126,9
Đồng bằng sông Hồng 98,2 116,9 117,9 109,0 107,5 97,8 72,8 74,8 85,7 89,8 88,3 85,3 91,0 98,4 72,7 97,6
  Hà Nội 9,6 11,1 11,6 12,3 11,7 12,1 10,3 9,8 8,9 8,7 8,8 8,9 8,8 25,9 18,4 25,0
  Hà Tây 17,6 20,7 19,0 19,6 19,7 20,6 15,3 14,7 15,2 14,3 13,8 12,3 13,5      
  Vĩnh Phúc 16,2 19,3 22,0 19,8 20,9 20,1 14,9 15,7 18,7 18,7 16,5 16,8 15,2 18,5 7,9 17,8
  Bắc Ninh 3,9 5,3 6,8 6,8 6,0 4,4 2,6 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4 2,6
  Quảng Ninh 2,8 3,2 3,8 4,1 4,5 4,9 4,6 4,8 5,2 5,8 6,4 6,1 6,3 6,8 6,3 6,6
  Hải Dương 10,7 12,8 10,9 8,8 9,0 5,2 1,9 4,0 6,5 5,6 5,1 4,3 4,5 4,4 3,9 4,7
  Hải Phòng 0,5 0,5 0,8 0,8 0,5 0,6 0,3 0,5 0,9 1,6 1,6 1,4 1,6 1,9 1,9 2,6
  Hưng Yên 10,5 12,4 10,7 9,6 10,1 7,2 4,5 4,4 6,1 6,7 6,9 7,3 9,2 9,2 6,9 8,6
  Thái Bình 8,5 11,2 11,5 6,5 5,4 4,7 4,4 5,0 7,3 11,3 10,0 8,3 9,2 9,3 8,5 9,2
  Hà Nam 5,8 6,1 6,0 7,9 8,0 7,9 6,1 5,9 6,0 5,6 6,4 6,6 7,7 8,4 6,1 8,5
  Nam Định 6,9 7,4 7,1 6,0 5,1 3,4 2,8 2,9 3,5 4,1 4,7 5,1 4,1 4,6 4,4 4,9
  Ninh Bình 5,2 6,9 7,7 6,8 6,6 6,7 5,1 4,9 5,1 5,0 5,7 5,9 8,4 6,9 6,0 7,1
Trung du và miền núi phía Bắc 211,3 220,7 240,5 246,2 263,5 282,5 288,4 307,3 329,1 348,4 371,5 369,6 426,3 459,2 443,2 460,0
  Hà Giang 37,8 38,0 39,2 40,4 40,6 41,8 43,2 43,8 45,1 43,7 44,0 43,3 43,3 46,4 46,8 47,6
  Cao Bằng 32,5 33,0 31,2 30,2 30,4 31,5 32,3 32,3 33,2 34,4 35,2 35,4 37,2 38,4 37,2 38,4
  Bắc Kạn 3,3 4,6 6,4 6,4 7,4 9,9 10,2 11,1 13,2 13,6 14,6 14,2 16,1 16,7 16,0 15,9
  Tuyên Quang 12,2 10,1 10,4 9,3 12,4 11,7 12,6 14,2 14,1 14,3 14,7 14,5 17,7 16,2 14,8 16,6
  Lào Cai 19,3 20,1 21,2 21,0 22,0 22,5 23,5 24,3 24,6 23,9 24,7 25,1 26,6 28,8 29,6 31,1
  Yên Bái 6,1 6,3 7,6 7,8 9,2 9,9 10,2 10,5 11,5 13,0 14,2 14,3 15,8 17,4 18,5 22,6
  Thái Nguyên 5,2 7,3 10,2 10,7 10,3 10,7 9,7 11,6 13,4 15,9 15,9 15,3 17,8 20,6 17,4 17,9
  Lạng Sơn 10,4 10,2 10,6 10,1 10,6 12,7 13,8 13,9 15,0 17,6 18,4 17,7 19,1 20,7 20,2 20,2
  Bắc Giang 7,8 10,5 13,6 13,7 12,5 11,4 8,9 6,9 10,3 13,8 13,3 13,8 14,2 15,6 12,0 12,3
  Phú Thọ 9,6 11,5 13,1 12,8 16,1 16,2 14,9 16,2 19,3 20,1 20,3 18,0 21,6 23,1 16,4 20,7
  Điện Biên
 
                24,6 25,5 26,4 27,3 28,9 29,5 29,1
  Lai Châu 27,2 29,1 29,0 29,7 30,1 31,1 32,1 33,8 36,9 15,0 16,0 17,0 17,8 18,2 18,7 19,0
  Sơn La 25,2 24,4 29,3 35,4 42,5 51,6 55,2 64,9 64,6 68,2 80,9 82,4 117,8 132,3 132,1 132,7
  Hoà Bình 14,7 15,6 18,7 18,7 19,4 21,5 21,8 23,8 27,9 30,3 33,8 32,2 34,0 35,9 34,0 35,9
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 97,1 108,9 119,3 118,1 136,7 144,1 143,4 155,2 176,6 211,4 225,6 224,4 213,9 219,6 202,8 213,6
  Thanh Hoá 31,5 36,9 36,7 40,8 45,8 46,4 44,3 49,5 54,1 63,7 65,3 63,8 59,4 60,7 53,7 54,6
  Nghệ An 24,7 27,0 35,0 31,1 37,7 37,5 33,9 35,5 45,1 60,3 64,4 67,1 59,6 61,4 54,0 62,9
  Hà Tĩnh 2,8 2,9 2,7 2,0 3,5 2,5 2,4 2,4 4,7 9,1 11,1 7,8 8,6 9,8 6,5 8,1
  Quảng Bình 2,7 2,8 3,1 2,8 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,9 4,1 4,7 4,8 5,1 4,6 4,5
  Quảng Trị 1,6 1,7 1,9 1,5 2,1 1,9 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,0 3,2 3,8 3,3 3,6
  Thừa Thiên Huế 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
  Đà Nẵng 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8
  Quảng Nam 5,7 6,0 6,7 6,0 7,3 8,9 9,7 9,8 10,6 10,7 10,5 11,6 11,7 12,3 12,5 13,1
  Quảng Ngãi 4,5 4,9 5,4 6,2 6,3 7,7 8,4 8,4 8,5 9,5 9,8 10,2 10,6 10,6 10,8 10,3
  Bình Định 1,0 1,3 1,7 1,3 1,9 2,8 3,7 5,9 6,8 7,2 7,6 7,8 7,8 8,2 7,9 7,8
  Phú Yên 2,9 4,3 4,5 3,6 3,7 4,0 4,9 5,3 5,6 5,8 6,2 6,9 5,8 6,4 6,6 6,9
  Khánh Hoà 5,2 4,9 3,9 4,3 4,9 5,0 5,2 5,0 5,1 5,0 5,2 5,6 5,9 5,7 6,0 6,1
  Ninh Thuận 6,8 7,1 8,0 8,0 8,8 10,8 10,5 10,3 10,9 12,3 13,3 13,5 14,2 14,7 15,2 14,6
  Bình Thuận 6,9 8,2 8,7 9,3 10,3 12,0 13,4 15,6 17,7 19,1 22,6 19,8 19,8 18,4 19,2 18,7
Tây Nguyên 48,7 57,0 69,5 69,5 73,9 86,8 103,1 149,2 184,0 209,2 236,6 227,6 235,6 233,6 243,6 236,6
  Kon Tum 2,7 3,2 3,4 3,6 4,1 4,4 5,9 7,2 8,1 8,7 9,7 9,2 8,7 8,0 8,2 8,0
  Gia Lai 14,4 17,0 18,7 17,7 20,7 23,5 27,1 36,1 45,8 52,4 56,0 54,3 57,6 55,4 57,2 56,6
  Đắk Lắk
19,5
22,4 32,6 32,7 35,4 46,5 56,9 90,0 113,7 113,5 126,5 117,2 118,4 117,9 121,8 115,8
  Đắk Nông                   18,4 26,1 27,5 31,0 33,9 38,5 40,0
  Lâm Đồng 12,1 14,4 14,8 15,5 13,7 12,4 13,2 15,9 16,4 16,2 18,3 19,4 19,9 18,4 17,9 16,2
Đông Nam Bộ 81,3 91,1 98,0 89,8 92,5 100,0 98,9 103,0 105,7 99,8 95,7 92,5 92,6 88,8 89,7 81,3
  Bình Phước 3,1 3,9 6,1 5,7 5,8 5,9 6,6 6,8 7,7 7,1 7,6 7,0 6,3 5,6 7,4 6,7
  Tây Ninh 0,6 4,4 7,0 6,1 5,4 7,1 7,4 6,8 8,1 6,7 7,9 7,8 7,1 6,3 7,3 5,8
  Bình Dương 0,6 1,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6
  Đồng Nai 62,0 64,5 66,8 59,4 61,7 65,3 63,5 68,5 68,9 65,5 59,8 56,7 58,2 56,7 54,4 47,7
  Bà Rịa - Vũng Tàu 14,3 15,7 16,1 16,5 17,2 19,3 19,0 18,4 18,4 18,5 18,4 19,0 19,3 18,9 18,9 19,6
  TP.Hồ Chí Minh 0,7 0,7 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 0,9 1,0 1,2 1,1 0,7 1,2 0,9
Đồng bằng sông Cửu Long 20,2 20,6 17,7 17,1 17,7 19,0 22,9 26,5 31,6 32,5 34,9 33,7 36,7 40,6 37,2 37,8
  Long An 0,1 0,1 0,5 0,2 0,4 0,4 1,9 1,3 2,4 2,2 3,2 4,6 4,6 5,1 4,0 5,2
  Tiền Giang 1,7 2,1 2,2 2,4 2,4 2,5 2,3 3,2 3,2 3,1 3,4 1,5 4,2 4,6 4,7 4,7
  Bến Tre 1,2 1,2 0,9 0,9 0,6 0,8 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9
  Trà Vinh 1,7 1,8 2,2 2,1 1,8 2,6 2,8 3,5 5,2 5,0 5,2 5,4 5,4 5,3 5,6 5,2
  Vĩnh Long 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
  Đồng Tháp 2,2 2,4 2,0 2,2 2,5 2,6 2,7 3,8 4,9 4,7 5,6 5,0 4,5 5,1 4,2 3,7
  An Giang 8,8 8,6 4,7 4,3 5,1 5,1 7,2 7,7 9,1 9,6 9,8 10,0 10,5 11,5 9,2 9,8
  Kiên Giang   0,1           0,1 0,2 0,1   0,0   0,0 0,1 0,1
  Cần Thơ
1,0
0,9 1,5 1,2 1,0 1,1 1,0 1,5 2,3 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0
  Hậu Giang                   2,3 1,8 1,3 1,6 2,1 2,0 1,8
  Sóc Trăng 2,4 2,3 2,5 2,7 2,6 2,7 2,8 2,5 1,8 2,6 2,8 2,8 2,9 3,7 3,9 3,7
  Bạc Liêu 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1
  Cà Mau 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
                                   
                                   
v
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep