Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp

Net turnover from business of enterprises by types of enterprise

 

2005

2006

2008

2009

 

Tỷ đồng - Billion dongs

TỔNG SỐ - TOTAL

2157785

2684341

3459803

5315444

Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise

838380

961461

1089056

1349436

Trung ương - Central

663378

771765

875461

1070331

Địa phương - Local

175002

189696

213595

279104

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise

851002

1126356

1635266

2973456

Tập thể - Collective

17169

19162

23570

40251

Tư nhân - Private

172375

218890

258905

386062

Công ty hợp danh - Collective name

53

98

121

404

Công ty TNHH - Limited Co.

442877

570447

798866

1426228

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước
Joint stock Co. having capital of State

103867

137801

195974

336728

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
Joint stock Co. without capital of State

114662

179958

357830

783782

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment enterprise

468403

596524

735481

992553

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital

237228

330350

427585

603031

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture

231175

266174

307896

389522

 

Cơ cấu - Structure (%)

TỔNG SỐ - TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise

38,85

35,82

31,48

25,39

Trung ương - Central

30,74

28,75

25,31

20,14

Địa phương - Local

8,11

7,07

6,17

5,25

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise

39,44

41,96

47,26

55,94

Tập thể - Collective

0,80

0,71

0,68

0,76

Tư nhân - Private

7,99

8,15

7,48

7,26

Công ty hợp danh - Collective name

0,002

0,004

0,003

0,008

Công ty TNHH - Limited Co.

20,52

21,25

23,09

26,83

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước
Joint stock Co. having capital of State

4,81

5,13

5,66

6,33

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
Joint stock Co. without capital of State

5,31

6,70

10,34

14,75

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment enterprise

21,71

22,22

21,26

18,67

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital

11,00

12,31

12,36

11,34

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture

10,71

9,91

8,90

7,33

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep