Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
  2005 2007 2008 2009 2010
           
  Doanh nghiệp - Enterprise
TỔNG SỐ - TOTAL 112950 155771 205732 248842 291299
Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise 4086 3494 3328 3364 3283
Trung ương - Central 1825 1719 1669 1805 1777
Địa phương - Local 2261 1775 1659 1559 1506
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise 105167 147316 196778 238932 280762
Tập thể - Collective 6334 6689 13532 12249 11924
Tư nhân - Private 34646 40468 46530 47839 48009
Công ty hợp danh - Collective name 37 53 67 69 79
Công ty TNHH - Limited Co. 52505 77647 103091 134407 163980
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước          
Joint stock Co. having capital of State 1096 1597 1812 1740 1712
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước          
Joint stock Co. without capital of State 10549 20862 31746 42628 55058
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài          
Foreign investment enterprise 3697 4961 5626 6546 7254
DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 2852 4018 4612 5412 5995
DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 845 943 1014 1134 1259
           
  Cơ cấu - Structure (%)  
TỔNG SỐ - TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise 3.62 2.24 1.62 1.36 1.13
Trung ương - Central 1.62 1.10 0.81 0.73 0.61
Địa phương - Local 2.00 1.14 0.81 0.63 0.52
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise 93.10 94.57 95.65 96.01 96.38
Tập thể - Collective 5.61 4.29 6.58 4.92 4.09
Tư nhân - Private 30.67 25.98 22.62 19.22 16.48
Công ty hợp danh - Collective name 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Công ty TNHH - Limited Co. 46.48 49.85 50.11 54.01 56.29
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước          
Joint stock Co. having capital of State 0.97 1.03 0.88 0.70 0.59
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước          
Joint stock Co. without capital of State 9.34 13.39 15.43 17.13 18.90
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài          
Foreign investment enterprise 3.28 3.19 2.73 2.63 2.49
DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 2.53 2.58 2.24 2.17 2.06
DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0.75 0.61 0.49 0.46 0.43
           
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep