Diện tích lạc phân theo địa phương
                                  Nghìn ha 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
                                   
  259.9 262.8 253.5 269.4 247.6 244.9 244.6 246.7 243.8 263.7 269.6 246.7 254.5 255.3 245.0 231.4 223.7
Hà Nội 3.3 3.7 3.2 3.5 4.0 3.5 3.7 3.8 3.6 3.9 4.2 3.4 3.3 8.3 6.9 6.7 6.1
Vĩnh Phúc 3.9 4.2 3.9 4.1 4.5 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.1 2.7 4.1 4.6 3.7 3.6 3.6
Nam Định 3.0 2.8 3.0 3.4 3.6 3.7 4.4 5.2 5.7 6.1 6.4 6.8 6.8 6.9 6.1 6.2 6.3
Ninh Bình 0.4 4.7 5.0 5.2 5.1 5.1 5.5 5.1 4.9 5.5 5.7 5.3 5.1 4.8 5.1 4.8 4.9
Hà Giang 1.6 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.2 2.7 3.6 3.7 4.3 4.3 5.6 6.5 6.7 7.1
Tuyên Quang 2.8 3.1 3.0 3.1 3.0 3.0 3.3 3.0 2.9 2.9 3.4 3.5 4.1 4.4 4.7 4.9 4.7
Thái Nguyên 6.3 6.0 5.7 5.8 5.7 5.5 5.2 4.9 4.3 4.3 4.2 3.9 4.3 4.5 4.5 4.3 4.2
Bắc Giang 6.9 7.6 7.3 7.6 7.5 7.3 7.8 8.3 8.1 9.2 10.9 9.7 10.1 12.6 11.2 11.5 11.6
Phú Thọ 5.5 5.9 5.7 5.7 7.3 6.8 6.7 6.0 5.8 6.2 6.0 5.7 6.0 6.3 6.0 5.5 5.4
Hoà Bình 3.9 3.6 4.1 4.1 3.8 3.9 4.1 4.1 3.9 4.1 4.6 4.6 4.5 4.9 5.1 4.7 4.1
Thanh Hoá 13.6 13.1 12.9 15.3 14.1 14.1 16.2 16.8 16.8 18.0 18.4 16.2 16.8 15.6 16.1 15.0 17.7
Nghệ An 27.0 26.3 25.4 28.1 29.1 26.6 26.6 23.2 22.6 24.1 27.2 23.3 24.4 23.4 23.8 21.9 20.5
Hà Tĩnh 13.8 13.7 13.9 15.8 17.1 16.8 17.4 18.9 19.9 21.4 21.7 20.3 20.5 20.6 19.9 19.4 18.0
Quảng Bình 2.8 3.2 3.2 3.4 3.7 4.3 4.5 4.7 4.5 5.1 5.2 5.4 5.6 5.5 5.9 5.7 5.1
Quảng Trị 3.5 3.4 3.7 4.2 4.1 4.5 5.4 5.8 5.6 5.9 5.4 5.3 5.6 4.5 5.1 4.8 4.5
Quảng Nam 9.3 9.6 9.6 10.0 9.7 9.3 8.6 8.7 8.3 8.5 8.9 9.6 10.6 10.4 10.3 9.9 10.0
Quảng Ngãi 5.0 4.7 5.0 5.9 5.6 5.6 5.8 5.5 5.2 5.6 5.9 5.5 5.7 5.6 5.4 5.5 5.7
Bình Định 8.7 7.1 7.7 9.9 8.3 8.3 8.1 7.0 7.1 7.8 7.7 7.4 8.1 9.2 8.9 8.3 8.8
Bình Thuận 5.6 7.4 7.1 7.0 7.3 7.7 7.9 7.1 7.8 7.3 8.2 7.0 6.7 5.7 6.4 5.3 5.3
Đắk Lắk
16.0
17.1 15.7 13.2 13.2 15.9 17.4 20.3 19.6 13.7 12.4 11.7 9.5 8.6 7.9 7.8 6.8
Đắk Nông                   6.9 8.2 7.7 8.7 8.3 7.6 7.8 7.7
Tây Ninh 41.2 39.8 37.5 39.8 23.0 23.8 18.9 21.2 19.8 25.3 23.4 20.9 21.3 21.7 18.2 14.7 12.0
Long An 12.6 14.5 12.1 13.3 7.1 6.0 5.1 6.8 6.6 8.7 8.8 7.2 7.8 8.2 6.8 5.1 6.2
Trà Vinh 0.9 0.7 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.4 2.8 3.6 3.4 3.9 4.1 4.3 4.4 4.2
                                   

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep