Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
          Đơn vị tính - Unit: %
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ
Prel.2011
           
TỔNG SỐ - TOTAL 120.0 116.9 109.4 117.3 115.1
Khai khoáng - Mining and quarrying 93.2 91.7 110.4 94.2 101.0
Khai thác than cứng và than non          
Mining of coal and lignite 105.4 125.3 63.7 361.0 108.3
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên          
Extraction of crude petroleum and natural gas 92.9 91.4 110.5 92.5 100.9
Khai thác quặng kim loại - Mining of metal ores 246.6 116.5 117.2 227.0 77.3
Khai khoáng khác - Other mining and quarrying 122.6 141.4 122.6 175.4 115.3
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng          
Mining support service activities   122.5 127.1 103.0 113.7
Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 125.9 120.0 109.2 119.6 116.2
Sản xuất, chế biến thực phẩm          
Manufacture of food products 125.0 119.0 119.8 116.6 118.9
Sản xuất đồ uống - Manufacture of beverages 135.3 111.2 96.8 89.1 109.4
Sản xuất sản phẩm thuốc lá          
Manufacture of tobacco products 115.8 145.6 110.6 109.5 110.6
Dệt - Manufacture of textiles 135.2 116.1 97.6 130.5 119.3
Sản xuất trang phục - Manufacture of wearing apparel 132.3 126.6 116.9 115.4 117.8
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan          
Manufacture of leather and related products 127.6 120.4 107.6 134.9 120.6
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa          
(trừ giường, tủ, bàn, ghế) - Manufacture of wood and of          
 products of wood and cork (except furniture) 96.4 79.0 105.5 134.2 119.6
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy          
Manufacture of paper and paper products 123.6 135.3 102.4 129.3 122.5
In, sao chép bản ghi các loại          
Printing and reproduction of recorded media 154.4 142.0 148.7 104.6 111.8
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế          
Manufacture of coke and refined petroleum products 64.3 441.8 114.9 110.9 115.3
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất          
Manufacture of chemicals and chemical products 122.3 125.6 114.9 87.6 105.8
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu          
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and           
botanical products 123.4 157.8 174.1 204.9 134.2
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic          
Manufacture of rubber and plastics products 140.7 127.1 98.5 126.6 119.5


(Tiếp theo)
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực
 
       có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
       (Cont.) Index of industrial gross output of foreign invested sector    
       at constant 1994 prices by industrial activity          
          Đơn vị tính - Unit: %
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ
  Prel.2011
           
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác          
Manufacture of other non-metallic mineral products 134.5 110.4 114.5 101.7 107.5
Sản xuất kim loại - Manufacture of basic metals 109.2 115.4 102.0 156.8 110.1
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn           
(trừ máy móc, thiết bị) - Manufacture of fabricated metal          
 products, (except machinery and equipment) 127.9 119.2 106.3 128.9 118.9
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm           
quang học          
Manufacture of computer, electronic and optical products 116.6 121.4 106.8 125.6 118.6
Sản xuất thiết bị điện           
Manufacture of electrical equipment 153.8 116.7 99.4 113.5 110.1
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu          
Manufacture of machinery and equipment n.e.c 65.0 118.1 101.3 112.9 116.3
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc          
Manufacture of motor vehicles; trailers and semi-trailers 88.8 139.5 111.4 115.2 101.3
Sản xuất phương tiện vận tải khác          
Manufacture of other transport equipment 139.0 114.1 108.9 117.6 118.0
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế - Manufacture of furniture 154.8 109.1 95.2 140.4 125.4
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác - Other manufacturing 157.2 125.8 110.4 132.8 121.7
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị          
Repair and installation of machinery and equipment 6.7 525.8 205.0 118.1 119.5
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,           
hơi nước và điều hoà không khí          
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 97.5 103.7 124.8 89.0 101.1
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải,           
nước thải - Water supply; sewerage, waste          
management and remediation activities 143.9 111.7 334.9 110.8 109.2
Khai thác, xử lý và cung cấp nước          
Water collection, treatment and supply 118.7 147.2 108.4 105.3 106.4
Thoát nước và xử lý nước thải          
Sewerage and sewer treatment activities   122.7 115.2 133.0 114.2
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế           
phế liệu - Waste collection, treatment and disposal           
activities; materials recovery 235.6 72.4 894.3 111.2 109.6
           
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep