Số cơ sở, lao động, nguồn vốn, giá trị TSCĐ, doanh thu, nộp ngân sách
    Năm Đơn vị tính Chung các ngành Công nghiệp xây dựng Thương mại dịch vụ Chia ra
Thương nghiệp Khách sạn nhà hàng Vận tải,BCVT Các ngành dịch vụ khác 
                     
  Số liệu tổng hợp                  
  Số cơ sở     2004 Cơ sở  2913907 760042 2153865 1264907 377922 263954 247082
  Số cơ sở 2005 Cơ sở  3053011 767356 2285655 1343985 401294 268955 271421
  Tổng số lao động 2004 Người 4988232 1842752 3145480 1769890 659953 352272 363365
  Tổng số lao động 2005 Người 5583617 1955516 3628101 2035697 756635 379190 456579
  Trong tổng số : - nữ 2004 Người 2397148 780165 1616983 950664 442147 33269 190903
  Trong tổng số : - nữ 2005 Người 2485715 721633 1764082 953146 519581 53514 237841
    - Lđ thuê ngoài  2004 Người 1187015 622047 564968 254335 155666 87204 67763
    - Lđ thuê ngoài 2005 Người 1732674 921079 811595 396569 200606 91001 123419
  Nguồn vốn 2004 Tr. Đồng 127396382 25638629 101757753 45475585 12654132 15303945 28324091
  Nguồn vốn 2005 Tr. Đồng 143914715 26943915 116970800 54386001 16189199 17706342 28689258
  Giá trị tscđ  2004 Tr. Đồng 90505266 17335641 73169625 22159146 10240775 13718606 27051099
  Giá trị tscđ 2005 Tr. Đồng 82630510 13092849 69537661 22126135 10945933 12005487 24460106
  Doanh thu 2004 Tr. Đồng 349596682 50840555 298756127 241007220 31223319 14723730 11801858
  Doanh thu 2005 Tr. Đồng 439364238 77631864 361732374 289066323 41596144 16776227 14293680
  Số liệu phân tích                  
  Lao động/cơ sở 2004 Người 1.7 2.4 1.5 1.4 1.7 1.3 1.5
  Lao động/cơ sở 2005 Người 1.8 2.5 1.6 1.5 1.9 1.4 1.7
  Tỷ lệ lao động nữ 2004 % 48.1 42.3 51.4 53.7 67.0 9.4 52.5
  Tỷ lệ lao động nữ 2005 % 44.5 36.9 48.6 46.8 68.7 14.1 52.1
  Tỷ lệ lao động thuê ngoài 2004 % 23.8 33.8 18.0 14.4 23.6 24.8 18.6
  Tỷ lệ lao động thuê ngoài 2005 % 31.0 47.1 22.4 19.5 26.5 24.0 27.0
   Nguồn vốn/cơ sở  2004 Tr. Đồng 43.7 33.7 47.2 36.0 33.5 58.0 114.6
   Nguồn vốn/cơ sở 2005 Tr. Đồng 47.1 35.1 51.2 40.5 40.3 65.8 105.7
  Giá trị tscđ/cơ sở  2004 Tr. Đồng 31.1 22.8 34.0 17.5 27.1 52.0 109.5
  Giá trị tscđ/cơ sở 2005 Tr. Đồng 27.1 17.1 30.4 16.5 27.3 44.6 90.1
  Doanh thu/cơ sở 2004 Tr. Đồng 120.0 66.9 138.7 190.5 82.6 55.8 47.8
  Doanh thu/cơ sở 2005 Tr. Đồng 143.9 101.2 158.3 215.1 103.7 62.4 52.7
  Nguồn vốn/lao động 2004 Tr. Đồng 25.5 13.9 32.4 25.7 19.2 43.4 77.9
  Nguồn vốn/lao động 2005 Tr. Đồng 25.8 13.8 32.2 26.7 21.4 46.7 62.8
  Giá trị tscđ/lao động  2004 Tr. Đồng 18.1 9.4 23.3 12.5 15.5 38.9 74.4
  Giá trị tscđ/lao động 2005 Tr. Đồng 14.8 6.7 19.2 10.9 14.5 31.7 53.6
  Doanh thu/lao động 2004 Tr. Đồng 70.1 27.6 95.0 136.2 47.3 41.8 32.5
  Doanh thu/lao động 2005 Tr. Đồng 78.7 39.7 99.7 142.0 55.0 44.2 31.3

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep