Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo ngành kinh tế
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
         
Tổng số 1186   15598.1  
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  21   141.5  
Khai khoáng 5   98.4  
Công nghiệp chế biến, chế tạo 464   7788.8  
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 7   2528.5  
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 3   323.2  
Xây dựng 149   1296.4  
Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 170   499.1  
Vận tải, kho bãi 19   74.9  
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 25   476.8  
Thông tin và truyền thông 86   897.4  
Hoạt động kinh doanh bất động sản 25   869.9  
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 169   265.5  
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 7   5.1  
Giáo dục và đào tạo 13   11.2  
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 3   88.5  
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 9   153.0  
Hoạt động khác 11   79.9  
         

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep