Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
  Số dự án Vốn đăng ký                   (Triệu đô la Mỹ) (*)
     
Tổng số 13440 199078.9
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  495 3264.5
Khai khoáng 71 3015.5
Công nghiệp chế biến, chế tạo 7661 94675.8
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 72 7391.6
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 27 2401.9
Xây dựng 852 10324.1
Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 690 2119.1
Vận tải, kho bãi 321 3256.8
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 319 10523.3
Thông tin và truyền thông 736 5709.5
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 75 1321.6
Hoạt động kinh doanh bất động sản 377 48155.9
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 1162 976.1
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 107 188.0
Giáo dục và đào tạo 154 359.2
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 76 1081.9
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 131 3602.6
Hoạt động khác 114 711.5
     

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep