Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà và phân theo vùng
            Nghìn m2
    2005 2007 2008 2009 2010
         
TỔNG SỐ 33370 51135 57911 68210 85885
Phân theo loại nhà
Nhà ở chung cư 1592 2359 2058 3409 4559
Nhà ở riêng lẻ  31778 48776 55853 64801 81326
Phân theo vùng
Đồng bằng sông Hồng  8381 13933 13519 17391 23993
Trung du và miền núi phía Bắc 2305 6580 7035 7952 14147
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 6072 9465 11653 14007 13399
Tây Nguyên 803 2748 2741 2578 4505
Đông Nam Bộ   7806 9192 9251 11618 11757
Đồng bằng sông Cửu Long  8003 9217 13712 14664 18084
             
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep