Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
  Số dự án Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
TỔNG SỐ 642 11430.5
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  70 1630.3
Khai khoáng 91 4319.0
Công nghiệp chế biến, chế tạo 115 478.1
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 9 1873.9
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 2 7.9
Xây dựng 23 30.6
Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 122 168.9
Vận tải, kho bãi 16 85.9
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 23 68.6
Thông tin và truyền thông 30 907.6
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 25 372.4
Hoạt động kinh doanh bất động sản 27 162.6
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 59 37.7
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 11 10.3
Giáo dục và đào tạo 3 2.1
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 4 32.1
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 5 1239.2
Hoạt động khác 7 3.3
         
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.  
         
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep