Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo ngành kinh tế
         
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
Tổng số 1186 15598.1
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  21 141.5
Khai khoáng 5 98.4
Công nghiệp chế biến, chế tạo 464 7788.8
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 7 2528.5
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 3 323.2
Xây dựng 149 1296.4
Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 170 499.1
Vận tải, kho bãi 19 74.9
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 25 476.8
Thông tin và truyền thông 86 897.4
Hoạt động kinh doanh bất động sản 25 869.9
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 169 265.5
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 7 5.1
Giáo dục và đào tạo 13 11.2
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 3 88.5
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 9 153.0
Hoạt động khác 11 79.9
         
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.
         
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep