Diện tích khoai lang phân theo địa phương
                                  Nghìn ha 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
                                   
  304.6 302.7 267.2 253.5  270.2 254.3 244.6 237.7 219.6 201.8 185.3 181.2 175.5 162.6 146.6 150.8 148.5
  79.9 84.3 73.7 66.7 74.4 70.9 61.1 59.9 54.5 46.7 42.8 39.0 36.5 32.3 22.8 27.0 26.1
Hà Nội 4.8 4.7 3.7 4.0 4.0 3.8 4.1 3.9 3.1 2.9 2.1 1.7 1.4 7.5 4.2 5.9 5.1
Hà Tây 12.9 15.5 12.4 11.7 12.4 11.2 9.7 10.8 10.0 9.0 8.4 7.0 6.6        
Vĩnh Phúc 8.0 7.9 7.5 7.6 7.9 7.8 8.0 6.3 6.0 5.1 4.6 4.3 3.7 3.2 1.8 3.1 2.8
Bắc Ninh 4.6 4.3 3.2 2.2 3.1 3.3 2.1 2.8 2.7 2.2 2.3 1.9 1.5 1.2 0.6 1.0 0.9
Quảng Ninh 7.9 7.7 7.4 6.8 6.7 6.7 6.6 6.4 6.3 6.2 5.5 5.3 4.9 4.6 4.3 4.5 4.5
Hải Dương 7.2 8.7 7.5 5.9 7.8 7.7 5.4 6.0 4.7 3.7 3.0 2.7 2.1 1.5 1.3 1.2 1.2
Hải Phòng 5.0 4.8 4.5 3.7 4.2 4.1 3.5 3.5 3.0 2.7 2.4 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.5
Hưng Yên 3.2 3.9 3.4 2.8 3.7 3.7 1.9 2.2 2.0 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4 0.7 0.7 0.8
Thái Bình 9.7 10.5 9.5 8.6 9.9 8.9 7.4 6.4 5.4 4.2 4.4 4.3 5.1 4.4 3.5 3.6 3.8
Hà Nam 4.2 4.5 3.8 3.5 3.8 3.4 2.8 2.6 2.4 2.1 1.7 1.4 1.2 0.8 0.5 0.5 0.7
Nam Định 7.8 8.5 7.2 6.2 7.0 7.0 5.7 5.6 5.6 4.3 4.2 4.1 3.9 3.5 2.3 2.4 2.1
Ninh Bình 4.6 3.3 3.6 3.7 3.9 3.3 3.9 3.4 3.3 3.0 2.8 2.7 2.7 2.5 2.1 2.7 2.7
  51.6 51.6 45.7 45.7 50.6 49.0 52.2 52.7 50.7 47.5 43.3 44.7 44.2 41.4 38.1 38.9 37.7
Hà Giang 0.7 1.2 1.4 1.4 1.4 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4 1.6
Cao Bằng 2.9 2.9 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.9 1.6 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6
Bắc Kạn 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
Tuyên Quang 1.8 2.3 1.8 2.6 4.9 2.4 4.3 3.5 4.2 4.7 3.8 3.6 4.4 4.5 3.9 4.3 3.8
Lào Cai 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
Yên Bái 1.2 1.2 1.3 1.4 1.8 2.5 2.5 2.2 2.5 2.4 2.4 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.4
Thái Nguyên 10.8 11.1 10.4 10.3 11.3 11.8 12.4 12.4 11.3 10.1 9.3 9.4 8.7 7.9 6.9 7.1 7.3
Lạng Sơn 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 2.4 2.3 2.2 2.2
Bắc Giang 21.2 20.1 13.4 13.3 13.6 14.8 15.1 16.7 14.6 12.9 10.6 10.4 10.0 8.9 7.9 8.1 7.7
Phú Thọ 5.0 4.8 4.9 4.8 5.6 4.8 5.1 4.8 4.8 4.1 3.9 4.5 4.1 3.3 3.0 3.4 2.8
Điện Biên
 
                0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
Lai Châu 0.7 1.1 1.4 1.1 0.9 0.3 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.4 0.7
Sơn La 0.3 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5
Hoà Bình 4.0 3.4 4.8 4.3 4.7 4.9 4.6 5.0 5.1 4.9 4.9 5.5 5.4 5.4 4.9 5.3 5.1
  145.7 140.5 122.5 117.2 121.4 111.3 108.2 99.8 90.9 82.7 74.3 69.8 66.7 61.1 55.4 53.9 49.6
Thanh Hoá 34.0 34.4 27.7 27.1 27.9 24.4 24.1 22.0 19.1 17.8 16.3 15.6 15.8 13.7 12.5 11.5 11.5
Nghệ An 34.1 33.3 30.8 29.5 32.2 29.5 30.1 28.2 24.5 20.4 15.9 14.5 12.9 12.2 11.1 11.4 10.4
Hà Tĩnh 19.6 18.7 17.1 18.0 19.7 19.7 17.3 16.0 16.3 15.5 14.8 14.1 13.9 12.8 10.1 9.4 7.9
Quảng Bình 8.5 7.5 6.7 5.8 7.1 6.1 6.1 5.0 4.4 4.8 4.3 4.0 4.1 4.2 4.0 4.1 4.1
Quảng Trị 5.5 5.6 5.1 4.7 4.7 4.9 4.4 4.2 3.9 3.8 3.9 3.8 3.7 3.4 3.3 3.2 2.9
Thừa Thiên Huế 7.7 7.0 6.7 6.2 6.0 4.4 5.3 5.1 4.9 4.9 4.7 4.6 4.7 4.3 4.2 4.3 4.1
Đà Nẵng 4.4 4.4 3.4 2.1 1.8 1.4 1.5 1.5 1.3 0.9 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Quảng Nam 14.9 14.7 11.5 12.2 11.2 11.1 10.8 10.1 9.7 9.1 9.2 8.8 8.1 7.2 6.6 6.7 5.5
Quảng Ngãi 7.7 5.9 5.3 4.6 4.3 3.9 3.1 2.5 1.9 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6
Bình Định 1.2 1.5 1.3 1.3 1.1 1.2 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Phú Yên 1.1 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
Khánh Hoà 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Ninh Thuận 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2
Bình Thuận 6.7 6.3 5.6 4.5 4.2 3.7 3.7 3.5 3.4 3.1 2.5 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2
  11.9 11.3 11.0 9.9 9.4 9.3 8.4 9.9 10.1 10.1 10.4 12.3 12.3 13.0 14.0 14.1 14.4
Kon Tum 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Gia Lai 3.7 4.1 3.9 3.2 3.0 2.6 2.6 2.7 2.4 2.0 1.8 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.4
Đắk Lắk
4.9
4.0 3.9 3.7 3.5 3.6 3.1 4.0 4.4 3.5 3.0 3.1 3.6 3.6 3.7 3.4 3.2
Đắk Nông                   1.2 2.4 4.5 4.1 4.8 6.0 6.6 7.1
Lâm Đồng 2.9 2.8 2.9 2.7 2.6 2.9 2.5 3.0 3.1 3.2 3.0 3.0 2.9 2.9 2.5 2.2 2.6
  4.0 2.7 3.7 3.5 3.7 3.9 4.6 2.9 2.7 2.7 2.4 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0
Bình Phước 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 0.7 0.9 0.8 0.7
Tây Ninh             1.6   0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.6 0.4 0.4 0.5
Bình Dương 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
Đồng Nai 1.0   1.2 1.2 1.3 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3
Bà Rịa - Vũng Tàu 1.4 1.0 0.8 0.8 0.8 1.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
TP.Hồ Chí Minh 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
  11.5 12.3 10.6 10.5 10.7 9.9 10.1 12.5 10.7 12.1 12.1 13.4 13.8 12.7 14.2 14.9 18.7
Long An 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0   0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Tiền Giang 0.9 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bến Tre 1.3 0.6 0.5 0.4 0.7 0.4 0.6 0.8 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Trà Vinh 1.8 2.1 2.4 2.1 1.9 1.8 1.7 2.1 1.6 1.8 1.9 2.3 1.9 1.8 2.1 1.8 1.8
Vĩnh Long 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.8 4.2 3.8 4.9 5.2 6.0 6.1 5.0 5.1 5.8 8.5
Đồng Tháp 1.0 1.4 0.8 0.8 0.6 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7 0.7 0.5 1.2 1.0 1.6
An Giang 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
Kiên Giang 1.0 1.5 1.2 1.0 1.1 0.9 1.6 1.9 0.9 1.1 0.6 0.4 1.0 0.8 1.0 1.5 1.6
Cần Thơ
1.3
1.2 0.6 1.0 0.6 0.5 0.6 0.3 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2
Hậu Giang                   0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5
Sóc Trăng 1.4 1.7 1.3 1.2 1.3 1.5 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 2.0 2.5 2.6 2.7
Bạc Liêu 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Cà Mau 0.4 0.3 0.6 0.3 0.8 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
                                   

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep