Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch trong nước phân theo loại cơ sở lưu trú
          Nghìn đồng
  2003 2005 2007 2009 Sơ bộ  2011
           
BÌNH QUÂN CHUNG 439.5 506.2 550.8 703.4 978.8
Phân theo loại cơ sở lưu trú          
Khách sạn 1 sao 439.3 459.0 491.7 643.8 832.5
Khách sạn 2 sao 462.8 507.2 611.2 677.1 972.9
Khách sạn 3 sao  565.7 618.6 747.8 880.6 1204.4
Khách sạn 4 sao 686.7 776.5 928.7 1385.6 1719.9
Khách sạn 5 sao 667.1 1488.5 1794.5 1491.9 1825.2
Khách sạn chưa xếp sao  410.9 480.4 458.2 607.9 877.2
Nhà nghỉ, nhà khách 269.8 504.1 434.7 607.3 848.9
Biệt thự kinh doanh du lịch   370.5 557.4 566.0 1228.9
Làng du lịch 133.4 431.2 365.6 627.7 818.7
Căn hộ kinh doanh du lịcH 524.1 714.2 900.6 1170.7 1293.5
Khác 411.9 235.7 275.0 243.0 504.3
           

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep