Chi tiêu của khách du lịch trong nước
  2003 2005 2007 2009 Sơ bộ 2011
  Nghìn đồng
Chi tiêu bình quân 1 ngày  439.5 506.2 550.8 703.4 978.8
Chia ra:          
Thuê phòng 104.2 110.3 137.7 171.0 227.6
Ăn uống  68.5 88.6 97.8 166.0 231.1
Đi lại  125.0 162.0 175.1 171.9 216.3
Thăm quan 20.7 19.7 20.0 38.6 52.0
Mua hàng hóa 66.6 75.7 71.0 97.4 133.1
Y tế 2.4 4.6 3.7 6.0 15.5
Chi khác 52.1 45.3 45.5 52.5 103.2
  Cơ cấu(%)
           
Chi tiêu bình quân 1 ngày 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Chia ra:          
Thuê phòng 23.7 21.8 25.0 24.3 23.3
Ăn uống 15.6 17.5 17.8 23.6 23.6
Đi lại 28.4 32.0 31.7 24.4 22.1
Thăm quan 4.7 3.9 3.6 5.5 5.3
Mua hàng hóa 15.2 15.0 12.9 13.8 13.6
Y tế  0.5 0.9 0.7 0.9 1.6
Chi khác 11.9 8.9 8.3 7.5 10.5
           

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep