Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
  Đơn vị tính 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                         
DOANH THU                        
     Doanh thu của các cơ sở lưu trú  Tỷ đồng 3268.5 3860.4 5425.5 6016.6 7432.4 9932.1 11427.3 14568.1 18335.8 18363.1 22981.1
     Doanh thu của các cơ sở lữ hành  Tỷ đồng 1190.0 2009.0 2430.4 2633.2 3302.1 4761.2 5304.7 7712.0 8409.6 10289.7 13733.3
SỐ LƯỢT KHÁCH                        
     Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ  Nghìn lượt khách 10330.0 14092.0 19610.6 20684.2 24102.2 26905.1 28107.3 35058.9 40351.9 42866.3 46339.4
             Khách trong nước  " 7674.0 9982.0 14676.4 16497.0 18426.0 21578.5 22263.2 27023.1 33618.6 36872.9 40323.4
             Khách quốc tế " 2656.0 4110.0 4934.2 4187.2 5676.2 5326.6 5844.1 8035.8 6733.3 5993.4 6016
     Khách do các cơ sở lữ hành phục vụ  Nghìn lượt khách 2397.8 3113.4 4669.9 3976.2 5155.2 5433.9 4897.0 4804.3 4997.3 8074.2 8234.2
             Khách trong nước  " 939.5 1577.3 2624.5 2400.5 2914.7 3287.0 2591.7 2559.8 2589.0 5274.2 5415
             Khách quốc tế " 1359.3 1439.1 1947.6 1425.0 1644.5 1776.3 1902.3 1883.7 2032.2 2344.3 2385.8
             Khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài " 99.0 97.0 97.8 150.7 596.0 370.6 403.0 360.8 376.1 455.7 433.4
                         

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep