Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
              Triệu đô la Mỹ
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
               
Xuất khẩu 4265 5100 6460 7006 5766 7460 8879
Dịch vụ vận tải 1167 1540 1879 2356 2062 2306 2505
Dịch vụ bưu chính viễn thông 100 120 110 80 124 137 145
Dịch vụ du lịch 2300 2850 3750 3930 3050 4450 5620
Dịch vụ tài chính 220 270 332 230 175 192 208
Dịch vụ bảo hiểm 45 50 65 60 65 70 81
Dịch vụ Chính phủ  33 40 45 50 100 105 110
Dịch vụ khác 400 230 279 300 190 200 210
               
Nhập khẩu  4450 5122 7177 7956 8187 9921 11859
Dịch vụ vận tải 2190 2580 4079 4974 5508 6596 8226
Dịch vụ bưu chính viễn thông 31 30 47 54 59 79 67
Dịch vụ du lịch 900 1050 1220 1300 1100 1470 1710
Dịch vụ tài chính 230 270 300 230 153 195 217
Dịch vụ bảo hiểm  249 302 461 473 406 481 567
Dịch vụ Chính phủ 30 40 40 75 141 150 152
Dịch vụ khác 820 850 1030 850 820 950 920
               

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep