Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
  Đơn vị 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ      2011
                                     
Ô tô nguyên chiếc  Chiếc            16362 28269 29355 21355 24961 21279 12496 30471 51059 80410 53899 54619
   Loại 9 chỗ ngồi trở xuống "           252 920 757 1436 3542 5447 3199 14605 27986 47968 35654 34892
   Loại trên 9 chỗ ngồi "           1996 3066 1161 1006 1059 749 850 1257 868 1560 415 177
   Ô tô tải  " 12223 15774 8901 10575 6981 13048 22168 24911 16094 16445 12334 7676 10447 15899 23743 14458 16041
   Ô tô loại khác  "           1066 2115 2526 2819 3915 2749 771 4162 6342 7139 3372 3509
Thiết bị, phụ tùng ngành dệt, may Triệu đô la Mỹ          
296.4
242.6 325.1 402.3 378.2 447.2 481.8 641.7 847.9 459.8 578.3  
Thiết bị, phụ tùng ngành da, giày "             23.0 37.1 58.0 54.8 87.4 57.9 69.3 62.6 27.9 70.3  
Thiết bị, phụ tùng ngành giấy  "             32.1 31.4 74.9 57.1 64.0 52.3 112.5 250.4 241.5 150.3  
Thiết bị, phụ tùng ngành nhựa "             56.8 114.9 128.1 131.9 164.8 216.1 318.1 357.8 309.2 348.4  
Máy và phụ tùng máy XD "           118.7 197.8 294.2 280.2 254.9 255.8 290.8 392.6 606.8 818.2 868.8  
Máy và phụ tùng máy SX xi măng  "           22.6 67.9 86.5 61.4 52.8 63.3 112.5 273.1 328.2 171.4 211.7  
Máy móc, thiết bị hàng không  "           13.0 31.9 33.8 568.5 658.2 65.9 7.8 515.0 261.5 235.5 341.5  
Máy móc, thiết bị thông tin liên lạc  "           141.4 206.4 211.2 302.6 378.1 598.2 945.7 1631.7 2017.0 2586.1 2480.6  
Máy và phụ tùng máy CNTP  "           61.7 73.9 86.7 98.9 106.2 130.9 198.3 247.7 335.1 306.4 249.3  
Linh kiện điện tử, máy tính nguyên chiếc và linh kiện "           892.8 710.1 701.2 1014.1 1349.5 1638.6 1869.7 2958.4 3714.1 3220.6 5208.3 7973.6
Xăng, dầu các loại Nghìn tấn 5003.2 5933.1 5960.0 6852.0 7425.4 8747.3 9083.0 9970.5 9936.4 11047.8 11477.8 11224.6 13195.0 12959.8 13000.0 9853.0 10677.6
Trong đó  "                                  
    Xăng " 1043.5 1090.1 1081.3 1201.0 1325.0 1480.1 1731.7 2098.3 2180.3 2604.4 2630.1 2821.6 3298.6 3640.4 3678.0 1995.0 2915.5
    Dầu diesel " 2271.0 2795.5 3101.8 3526.0 3478.3 4133.2 4079.7 4434.3 4650.3 5479.6 5876.7 5671.5 6460.9 6489.1 6493.0 4940.0 5325.5
    Dầu mazut " 867.5 1072.5 1021.6 1321.0 1878.9 2367.6 2365.9 2582.3 2376.5 2117.9 2199.5 2012.4 2338.2 2090.7 1855.0 1766.0 1470.3
    Dầu hỏa " 314.7 381.7 243.9 273.0 267.7 387.7 524.8 424.6 418.5 358.2 332.8 233.2 251.2 139.5 56.0   16.9
    Nhiên liệu máy bay  "           225.4 259.7 335.1 310.9 425.8 438.6 458.1 515.8 586.5 656.0 833.0 949.5
Dầu mỡ nhờn Triệu đô la Mỹ           19.2 24.3 12.7 11.7 16.6 18.5 20.2 18.6 19.7 18.7 25.7  
Phân bón Nghìn tấn 2311.0 2787.1 2526.7 3448.0 3702.8 3971.3 3288.2 3820.2 4135.1 4064.8 2915.0 3107.1 3800.1 3042.5 4521.0 3511.0 4254.6
Trong đó:                                     
   Phân SA "           436.4 390.0 549.0 509.0 671.1 731.8 740.4 996.9 699.2 1165.0 687.0 891.3
   Phân urê " 1356.2 1658.3 1480.0 1944.0 1893.0 2108.3 1652.0 1818.0 1926.0 1709.5 858.4 728.8 740.2 721.9 1426.0 985.0 1131.6
   Phân NPK  "           200.1 127.0 275.0 219.0 311.6 169.5 142.0 264.2 176.3 250.0 245.0 311.9
   Phân DAP  "           591.0 574.0 613.0 767.0 596.8 606.3 761.6 666.5 451.0 981.0 705.0 623.8
   Phân kali  "           411.5 483.0 517.0 662.0 696.3 456.5 571.6 810.5 733.6 491.0 666.0 947.4
   Loại khác "           224.0 62.2 48.2 52.1 79.5 93.4 162.7 321.7 260.6 209.0 223.0 ...
Sắt, thép " 1116.2 1548.5 1400.9 1786.0 2253.6 2845.0 3870.1 4945.9 4622.8 5152.0 5495.1 5667.0 8115.5 8466.0 9704.0 9082.0 7386.7
Trong đó: Phôi thép             1227.0 1772.0 2217.0 1855.0 2278.3 2239.7 1972.2 2173.8 2411.6 2432.0 2009.0 877.7
Chì Triệu đô la Mỹ           11.7 13.2 16.6 17.4 34.5 43.4 57.6 147.5 141.1 163.7 198.1  
Đồng  "           58.5 82.5 109.0 137.9 259.6 340.2 767.4 898.6 837.9 734.0 1306.8  
Kẽm "           35.4 36.9 39.3 44.9 66.8 66.0 143.5 203.8 116.3 105.1 178.8  
Nhôm  "           112.6 140.5 179.3 247.1 348.0 357.4 512.6 659.6 734.6 657.0 930.5  
Kính xây dựng  "           4.6 7.6 10.8 9.3 8.3 14.2 24.1 29.9 47.7 75.4 81.6  
Hoá chất  "           275.7 322.4 426.4 529.0 703.4 921.4 1121.8 1527.9 1797.5 1638.7 2137.4 2696.4
Chất dẻo " 229.8 278.2 333.1 348.6 383.4 530.6 551.0 613.5 829.0 1251.5 1516.9 1886.2 2528.7 2949.0 2811.7 3780.4 4760.3
Malt  "           35.3 41.1 46.3 59.5 56.9 57.8 55.8 94.8 132.5 134.3 154.2  
Nhựa đường  "           35.7 53.2 64.3 51.1 42.0 39.6 46.0 60.7 79.3 98.4 102.7  
Bông  " 68.2 37.4 41.5 67.6 83,3 90.4 115.4 111.6 105.4 191.6 170.0 221.8 268.0 466.5 394.7 673.5 1052.7
Xơ dệt (Sợi chưa xe) "
194.6
195.7 192.4 244.5 263.0 89.1 119.1 119.0 158.7 191.0 213.2 213.8 260.5 276.9 314.0 437.3
1533.1
Sợi dệt             237.3 228.4 272.6 317.5 384.3 399.8 439.0 578.5 606.7 582.0 864.6
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu " 100.4 124.4 129.8 126.3 133.1 143.5 102.8 116.5 116.1 142.8 168.3 219.4 401.1 491.6 497.7 575.7 640.3
Clanke Nghìn tấn 959.3 635.6 861.6 785.8 243.7 214.5 1498.6 3500.5 4131.1 4084.4 4375.5 3615.0 3812.0 3694.5 3540.0 2259.0 953.5
Giấy các loại Triệu đô la Mỹ           164.2 184.7 232.3 292.6 367.1 411.0 497.8 623.5 786.2 801.3 968.3 1067.9
   Trong đó                                     
   Giấy Kraft  "           50.8 43.7 55.8 53.1 37.8 47.5 47.1 57.0 55.5 52.0 52.3  
Nguyên, phụ liệu tân dược  "           58.3 59.5 73.8 90.4 99.3 118.4 131.1 188.4 198.3 234.1 265.4 175.7
Nguyên, phụ liệu giày dép "           504.2 553.4 641.5 768.7 809.3 843.3 827.5 928.3 1025.7 755.0 997.9
2948.9
Phụ liệu may  "           917.4 1036.2 1069.3 1264.9 1443.7 1438.7 1123.9 1224.0 1329.3 1176.9 1937.2
Vải các loại " 108.6 221.7 414.3 592.5 710.6 761.3 880.2 1523.1 1805.4 2066.6 2474.2 2947.0 3990.5 4457.8 4212.3 5383.1 6730.4
Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá " 97.0 100.2 79.9 111.3 88.3 107.6 125.6 145.4 143.4 152.3 163.5 124.3 200.5 246.2 260.0 239.5 310.3
Dầu, mỡ động thực vật  "           89.0 86.2 145.0 166.3 244.2 192.3 256.7 482.9 662.7 492.5 698.1 955.0
Bột mỳ Nghìn tấn 254.2 296.0 151.6 271.0 159.4 86.7 65.6 61.6 52.1 48.2 38.8 38.0 77.0 69.2      
Lúa mỳ Triệu đô la Mỹ           77.8 101.3 113.5 125.7 162.8 200.6 226.3 343.4 293.1 345.7 569.7 811.2
Sữa và sản phẩm từ sữa " 58.7 70.4 63.1 78.8 100.8 140.9 246.7 133.2 170.8 201.2 278.9 302.7 462.2 542.1 515.8 708.3 840.7
Tân dược " 69.1 206.5 340.4 312.3 262.5 325.0 328.6 349.7 399.7 427.9 507.6 570.4 714.2 834.1 1099.1 1238.8 1483.1
Điều hoà nhiệt độ  "           16.6 30.5 39.5 48.1 78.0 85.5 111.7 153.6 190.4 237.9 345.3  
Xe máy (kể cả linh kiện đồng bộ) " 458.5 472.1 247.2 383.8 502.3 787.0 634.8 422.7 328.7 452.2 541.4 557.4 725.0 759.6 755.9 890.6 1209.1
   Trong đó  "                                  
   Nguyên chiếc  "           0.3 1.5 1.1 38.2 39.4 65.7 76.9 145.0 141.5 134.6 123.8 93.3
   Linh kiện CKD, SKD, IKD "           786.7 633.3 421.6 290.5 412.8 475.7 480.5 580.0 618.1 621.3 766.8 1115.8
                                     

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep