Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011  
                                     
  Triệu đô la Mỹ
TỔNG SỐ 8155.4 11143.6 11592.3 11499.6 11742.1 15636.5 16218.0 19745.6 25255.8 31968.8 36761.1 44891.1 62764.7 80713.8 69948.8 84838.6 106749.9  
Phân theo khu vực kinh tế                                    
Khu vực kinh tế trong nước  6687.3 9100.9 8396.1 8831.6 8359.9 11284.5 11233.0 13042.0 16440.8 20882.2 23121.0 28401.7 41052.3 52831.7 43882.1 47870.7 57912.9  
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1468.1 2042.7 3196.2 2668.0 3382.2 4352.0 4985.0 6703.6 8815.0 11086.6 13640.1 16489.4 21712.4 27882.1 26066.7 36967.9 48837.0  
Phân theo nhóm hàng                                    
Tư liệu sản xuất  6917.6 9759.9 10421.2 10524.1 10750.4 14668.2 14930.5 18192.4 23288.0 29833.4 32949.2 39504.1 56788.6 71715.9 63093.2 75496.0 96749.9  
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 2096.9 3075.0 3511.5 3513.3 3503.6 4781.5 4949.0 5879.9 7983.7 9207.5 9285.3 11040.8 17966.2 22566.7 22081.5 25152.4 31000.0  
Nguyên, nhiên, vật liệu 4820.7 6684.9 6909.7 7010.8 7246.8 9886.7 9981.5 12312.5 15304.3 20625.9 23663.9 28463.3 38822.4 49149.1 41011.7 50343.6 65749.9  
Hàng tiêu dùng 1237.8 1383.7 1171.1 975.5 991.7 968.3 1287.4 1553.2 1967.8 2135.4 2992.5 3508.4 4660.1 6269.9 6473.3 8378.0 8100.0  
Lương thực           0.3 0.0 0.4 0.7 1.3 3.8 7.2 2.5 3.8 41.2 7.9    
Thực phẩm 289.1 319.2 245.3 276.1 297.9 301.8 479.7 486.2 597.4 776.4 1100.2 1238.9 1555.2 2190.2 2085.5 2838.4    
Hàng y tế 69.4 216.5 357.5 325.0 270.5 333.8 328.4 361.4 413.3 439.6 527.1 598.8 763.8 890.2 1158.6 1312.0 1483.0  
Hàng khác 879.3 848.0 568.3 374.4 423.3 332.4 479.3 705.2 956.4 918.1 1361.4 1663.5 2338.6 3185.7 3188.0 4219.7    
Vàng phi tiền tệ                     819.4 1878.6 1316.0 2728.0 382.3 964.6 1900.0  
                                     
  Cơ cấu (%) 
                                     
TỔNG SỐ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
Phân theo khu vực kinh tế                                    
Khu vực kinh tế trong nước  82.0 81.7 72.4 76.8 71.2 72.2 69.3 66.1 65.1 65.3 62.9 63.3 65.4 65.5 62.7 56.4 54.3  
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 18.0 18.3 27.6 23.2 28.8 27.8 30.7 33.9 34.9 34.7 37.1 36.7 34.6 34.5 37.3 43.6 45.7  
Phân theo nhóm hàng                                    
Tư liệu sản xuất  84.8 87.6 89.9 91.5 91.6 93.8 92.1 92.1 92.2 93.3 89.6 88.0 90.5 88.8 90.2 89.0 90.6  
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 25.7 27.6 30.3 30.6 29.9 30.6 30.5 29.8 31.6 28.8 25.3 24.6 28.6 28.0 31.6 29.6 29.0  
Nguyên, nhiên, vật liệu 59.1 60.0 59.6 61.0 61.7 63.2 61.6 62.3 60.6 64.5 64.4 63.4 61.9 60.8 58.6 59.4 61.6  
Hàng tiêu dùng 15.2 12.4 10.1 8.5 8.4 6.2 7.9 7.9 7.8 6.7 8.2 7.8 7.4 7.8 9.3 9.9 7.6  
Lương thực           0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0    
Thực phẩm 3.5 2.9 2.1 2.4 2.5 1.9 3.0 2.5 2.4 2.4 3.0 2.8 2.5 2.8 3.0 3.3    
Hàng y tế 0.9 1.9 3.1 2.8 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.7 1.6 1.4  
Hàng khác 10.8 7.6 5.0 3.2 3.6 2.1 3.0 3.6 3.8 2.9 3.7 3.7 3.7 3.9 4.5 5.0    
Vàng phi tiền tệ                     2.2 4.2 2.1 3.4 0.5 1.1 1.8  
                                     
                                     

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep