Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam
  2003 2005 2007 2009 Sơ bộ 2011
Đô la Mỹ
Chi tiêu bình quân 1 ngày  74.6 76.4 83.5 91.2 105.4
Chia ra:
Thuê phòng 20.8 19.2 21.7 25.7 28.1
Ăn uống 12.6 14.0 16.7 19.2 21.3
Đi lại tại Việt Nam 10.9 14.3 14.5 14.9 18.5
Thăm quan 5.6 5.8 5.9 7.5 7.8
Mua hàng hóa 11.9 12.7 13.0 14.0 15.4
Y tế 0.9 1.1 0.6 1.0 1.1
Chi khác 11.9 9.3 11.1 8.9 13.1
Cơ cấu (%)
Chi tiêu bình quân 1 ngày 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Chia ra:
Thuê phòng  27.9 25.1 26.0 28.1 26.6
Ăn uống 16.9 18.3 20.0 21.0 20.2
Đi lại tại Việt Nam 14.6 18.7 17.4 16.3 17.6
Thăm quan 7.5 7.6 7.1 8.2 7.5
Mua hàng hóa 16.0 16.6 15.6 15.4 14.6
Y tế 1.2 1.4 0.7 1.1 1.0
Chi khác 16.0 12.2 13.3 9.8 12.5
           
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep