Tiêu đề
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của một số nước và vùng lãnh thổ
Số trang trại năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số hợp tác xã năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số trang trại năm 2009 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương
Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương
Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
Sản lượng cá biển khai thác phân theo địa phương
Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động
Sản lượng thủy sản phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản
Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Tổng công suất các tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Số tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương
Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương
Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương
Diện tích rừng trồng tập trung
Hiện trạng rừng có đến 31⁄12 phân theo địa phương
Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
Số lượng gia cầm phân theo địa phương
Số lượng lợn phân theo địa phương
Số lượng bò phân theo địa phương
Số lượng trâu phân theo địa phương
Số lượng gia súc và gia cầm
Sản lượng một số cây lâu năm
Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
Sản lượng đậu tương phân theo địa phương
Diện tích đậu tương phân theo địa phương
Sản lượng mía phân theo địa phương
Diện tích mía phân theo địa phương
Sản lượng sắn phân theo địa phương
Diện tích sắn phân theo địa phương
Sản lượng khoai lang phân theo địa phương
Sản lượng ngô phân theo địa phương
Năng suất ngô phân theo địa phương
Diện tích ngô phân theo địa phương
Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương
Năng suất lúa mùa phân theo địa phương
Diện tích lúa mùa phân theo địa phương
Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương
Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương
Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương
Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương
Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương
Diện tích lúa đông xuân phân theo địa phương
Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương
Năng suất lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo địa phương
Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
Sản lượng một số cây hàng năm
Năng suất một số cây hàng năm
Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 1994 phân theo vật nuôi và loại sản phẩm
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm cây
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Số trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất và phân theo địa phương
Số trang trại phân theo địa phương
Số trang trại năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Trang trại Tổng số Trong đó Trang trại trồng cây hàng năm Trang trại trồng cây lâu năm Trang trại chăn nuôi Trang trại nuôi trồng thuỷ sản CẢ NƯỚC 135437 39769 23880 20809 35489 Đồng bằng sông Hồng 20581 296 529 8886 4239 Hà Nội 3207 85 119 1223 603 Vĩnh Phúc 1327 16 25 399 178 Bắc Ninh 2477 4 1274 455 Quảng Ninh 2161 2 160 126 1045 Hải Dương 1229 3 11 248 141 Hải Phòng 2011 23 11 699 797 Hưng Yên 2414 11 71 1381 217 Thái Bình 3281 39 10 2480 551 Hà
Số trang trại năm 2009 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số trang trại năm 2010 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương
Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương
Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
Sản lượng cá biển khai thác phân theo địa phương
Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động
Sản lượng thuỷ sản
Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Tổng công suất các tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Số tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương
Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương
Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương
Diện tích rừng trồng tập trung
Hiện trạng rừng có đến 31/12 phân theo địa phương
Số lượng lợn phân theo địa phương
Số lượng bò phân theo địa phương
Số lượng trâu phân theo địa phương
Sản lượng một số cây lâu năm
Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
Sản lượng đậu tương phân theo địa phương
Diện tích đậu tương phân theo địa phương
Sản lượng lạc phân theo địa phương
Diện tích mía phân theo địa phương
Diện tích sắn phân theo địa phương
Sản lượng khoai lang phân theo địa phương
Diện tích khoai lang phân theo địa phương
Sản lượng ngô phân theo địa phương
Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương
Năng suất lúa mùa phân theo địa phương
Diện tích lúa mùa phân theo địa phương
Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương
Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương
Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương
Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương
Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương
Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích và sản lượng lúa cả năm
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo địa phương(*)
Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
Sản lượng một số cây hàng năm
Năng suất một số cây hàng năm
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm
Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 1994 phân theo vật nuôi và loại sản phẩm
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Số trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất và phân theo địa phương
Số trang trại phân theo địa phương
Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
Số trang trại năm 2009 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số trang trại năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương
Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương
Tổng công suất các tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Số tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản
Sản lượng thủy sản phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng phân theo loại thuỷ sản
Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động
Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Số lượng lợn phân theo địa phương
Số lượng bò phân theo địa phương
Số lượng gia cầm phân theo địa phương
Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương
Hiện trạng rừng có đến 31/12/2009 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương
Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương
Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Số lượng trâu phân theo địa phương
Số lượng gia súc và gia cầm
Diện tích sắn phân theo địa phương
Sản lượng sắn phân theo địa phương
Sản lượng một số cây lâu năm
Sản lượng một số cây hàng năm
Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
Sản lượng mía phân theo địa phương
Sản lượng lạc phân theo địa phương
Diện tích lạc phân theo địa phương
Diện tích mía phân theo địa phương
Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
Diện tích đậu tương phân theo địa phương
Sản lượng ngô phân theo địa phương
Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương
Năng suất lúa mùa phân theo địa phương
Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương
Sản lượng khoai lang phân theo địa phương
Diện tích khoai lang phân theo địa phương
Diện tích ngô phân theo địa phương
Năng suất ngô phân theo địa phương
Số trang trại phân theo địa phương
Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
Năng suất lúa cả năm phân theo địa phương
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm cây
Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
Diện tích và sản lượng lúa cả năm
Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương
Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương
Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương
Diện tích lúa đông xuân phân theo địa phương
Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương
Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương
Số trang trại năm 2010 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số hợp tác xã năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số hợp tác xã phân theo địa phương
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep