Tiêu đề
Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo địa phương
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo địa phương
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô lao động và phân theo loại hình doanh nghiệp
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô lao động và phân theo ngành kinh tế
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô lao động và phân theo địa phương
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô vốn và phân theo loại hình doanh nghiệp
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô vốn và phân theo ngành kinh tế
Số cơ sở SXKD cá thể phi Nông nghiệp phân theo địa phương
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô vốn và phân theo địa phương
Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa phương
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep