Tiêu đề
Cơ cấu số cơ sở trong từng địa phương phân theo ngành kinh tế
Cơ cấu số cơ sở trong từng ngành kinh tế phân theo địa phương
Suy rộng số cơ sở SXKD cá thể phân theo ngành kinh tế
Số cơ sở SXKD cá thể phân theo tình trạng nộp thuế, theo địa phương (Kết quả điều tra mẫu)
Số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phân theo tình trạng nộp thuế và theo ngành kinh tế (Kết quả điều tra mẫu)
Số cơ sản sản xuất kinh doanh cá thể phân theo tình trạng đăng ký, theo ngành
Số cơ sở phân theo ngành kinh tế và tỉnh, thành phố
Tài sản cố định, tài sản lưu động, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu
Số cơ sở, lao động, nguồn vốn, giá trị TSCĐ, doanh thu, nộp ngân sách
Số cơ sở phân theo khu vực thành thị và nông thôn
Số lao động phân theo ngành kinh tế và tỉnh, thành phố
Tỉ lệ lao động thuê ngoài phân theo ngành kinh tế tỉnh, thành phố
Tỉ lệ lao động nữ phân theo ngành kinh tế và tỉnh thành phố
Tỉ lệ cơ sở có đóng thuế phân theo ngành kinh tế và tỉnh thành phố
Tỉ lệ cơ sở có đăng kí kinh doanh phân theo ngành kinh tế tỉnh, thành phố
Số cơ sở, lao động phân theo ngành kinh tế và tỉnh, thành phố
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep