Tiêu đề
Chi tiêu bình quân của khách du lịch trong nước năm 2004
Chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam năm 2004
Chỉ số giá cước vận tải (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm 2000 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm 1995 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm 2000 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm 1995 = 100)
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất phân theo nhóm hàng (Năm trước = 100)
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất phân theo nhóm hàng (Năm trước = 100)
Chỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa (Năm trước = 100)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 12 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2009
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2005
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ bình quân năm (Năm trước = 100)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng 12 năm trước
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch
Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam
Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch trong nước phân theo loại cơ sở lưu trú
Chi tiêu của khách du lịch trong nước
Số khách quốc tế đến Việt Nam
Doanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
Trị giá nhập khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu
Số lượng trung tâm thương mại có đến 31⁄12 hàng năm phân theo địa phương
Số lượng siêu thị có đến 31⁄12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
Số lượng chợ có đến 31⁄12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo địa phương
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo ngành kinh tế
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà và phân theo vùng
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế, loại công trình và phân theo vùng
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế phân theo địa phương
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế, loại công trình và phân theo vùng
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa phương (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2011
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh năm 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2009
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2005
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ bình quân năm (Năm trước = 100)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng 12 năm trước
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch
Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam
Chi tiêu của khách du lịch trong nước
Số khách quốc tế đến Việt Nam
Doanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo danh mục tiêu chuẩn ngoại thương
Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà và phân theo vùng
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà và phân theo vùng
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế, loại công trình và phân theo vùng
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế phân theo địa phương
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế, loại công trình và phân theo vùng
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa phương (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh năm 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
Chỉ số giá cước vận tải (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm 2000 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm 1995 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm 2000 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm 1995 = 100)
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất phân theo nhóm hàng (Năm trước = 100)
Chỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa (Năm trước = 100
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 12 so với cùng kỳ năm trước
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo cấp quản lý
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo nguồn vốn
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2010 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2009 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2009 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2010 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2010 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2010 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1989 - 2009 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1989 - 2009 phân theo đối tác đầu tư
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
Số khách quốc tế đến Việt Nam
Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
Doanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep